Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Bobakke, Hellebæk. 29. juni 1914

den Modtagelse, De gav mig

Bobakke1. Hellebæk
Mandag 29-6-14

Kære Forfatter Henrik Pontoppidan!

Det staar for mig som en Drøm, at jeg har været hos Dem! Jeg kom for at ulejlige Dem i fem Minuter – og jeg synes, at jeg blev kortere, men meget uendeligere. Alligevel er jeg bange for, at De har oplevet Situationen lidt anderledes – derfor maa jeg begynde med at gøre Dem en oprigtig Undskyldning 2 fordi jeg ikke fastholdt det tidligere Tog, men lod baade det og andre køre bort som om de slet ikke angik mig … Naar jeg saa vil takke Dem for den Modtagelse, De gav mig – ja, saa mindes jeg den altfor hjærteligt til at kunne sige noget om den. Uden netop Tak for den – ganske dumt og ganske kort: Glæden over den beholder jeg; den skal nok holde mig ud! –

Jeg sidder her i vor forlorne, men helt troværdige Præstegaards-Længe og ser ud over en skyggefuld Have mod et Glimt af Eng og Ager, Landsby og Skov … Hvis De, Deres 3 Hustru og Datter – for hvem jeg beder Dem udtrykke min Beklagelse over at jeg ikke traf dem en Gang inden Oktbr. kunde føle Dem oplagt til at se denne Længe og spise en Frokost eller Middag i dens lave Stuer, da vil Længen føle sig tilmode som under Bispevisitats – uden dog desværre at kunne yde hvad en Præstegaard da plejer at byde!

Men selv om De ikke kommer – og det forstaar jeg uden Forklaring – beder jeg Dem ialfald vide (undskyld at jeg ikke kan skrive tre Bind uden at understrege) at der etsteds 4 i en Krog sidder et Menneske, som mener Dem det godt. Det lyder maaske af ingenting, men det er alligevel noget, naar man dermed mener en levende og villende Følelse og ikke en blot passiv.

Og hvis der skulde komme en usandsynlig Gang, hvor jeg kunde gøre noget for Dem, tjene Dem med et eller andet – saa vil De nok ganske roligt huske paa, at jeg er der. Vil De ikke?

Jeg fik jo Lov til at sende Dem en Tiroler-Bog? Den kommer en af Dagene – til at læse i, naar De faar to Torsdage i en Uge.

Jeg beder Dem modtage min bedste Hilsen! Der følger mange hjærtelige [fortsat nedad i venstre margin side 4:] Tanker med! Deres hengivne I.M. Sick

[nedad i venstre margin side 1:] Jeg har skrevet til Dr. Levin, men ved endnu ikke Resultatet.

[nedad i venstre margin side 3:] Vil De hilse Deres elskværdige Søn2 [fortsat nedad i venstre margin side 2:] med Ønske om en god Afslutning paa Eksamen.

 
[1] Bobakke: gård mellem Ålsgårde og Boderne tilbage
[2] Søn: Steffen gik til studentereksamen. tilbage