Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Pile Allé 19. 8. juni 1914

en Adresse i Avisen

19 Pile Allé
8-6-14.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Det glædede mig, at De vilde være med. Da vi første seks traadte sammen, var vi, efter en Del Talen frem og tilbage – hvorunder baade en Vase, et Maleri eller en Buste af Hr. B. selv havde været debatteret – blevne enige om, at det mest 2 tiltalende vilde være et Album eller en Mappe med personlige Hilsner fra Forfattere og Kunstnere. Men disse Mindeblade skulde overrækkes ham ved en kammeratlig Aftensammenkomst, der skulde være en hyggelig Modsætning til et af de store "Spisegilder", som han har frabedt sig. Jeg tænkte mig Deltagelsen i begge Dele sat til 8 Kr. – 4 for hver – de andre mente 10, men den Sum skulde i hvert Fald ikke 3 overskrides, og det skulde staa enhver frit for kun at være med til en af Delene.

Ved Mødet sidst, hvor 4 nye Komitémedlemmer var komne til og 2 af de første var forhindrede i at møde, hævdede disse nye, at en Adresse, som kunde komme i Avisen, vilde glæde Hr: B. mer end alle de personlige Udtalelser i et Album. Og at det var bedre at sløjfe Aftensammenkomsten. Adressen – med saa 4 gode Underskrifter som muligt – skulde blot overbringes Hr. B. i hans Hjem af et Par Komitémedlemmer, og den obligate Portvin dertil kunde han selv give. Jeg synes, det var et tørt og magert Udfald af de forenede Bestræbelser – men da de nye fik Dr. Levin med, blev de andre overstemt. Dette er altsaa den sidste Bestemmelse; til at vække Forbavselse er den vel ikke egnet, og store Udgifter for de enkelte kan den jo ikke medføre. Jeg tør altsaa nok gaa ud fra, at De akcepterer Forslaget. Næste Møde – hvorved Adressens Ordlyd [fortsat nedad i venstre margin side 4:] skal redigeres, finder Sted Mandag d. 15de Kl 3 [fortsat nedad i venstre margin side 3:] i Forfatterforeningen 1 Lille Kongensg. Med [fortsat nedad i venstre margin side 2:] de bedste Hilsner er jeg
Deres forbundne I.M. Sick.

[nedad i venstre margin side 1:] Undskyld at De faar dette saa længe efter Mødet! Sygdom i mit Hjem optager i disse Dage baade min Tid og mine Tanker.