Ingeborg Maria Sick til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Pile Allé 19. 26. maj 1914

Sympathi og Beklagelse

19 Pile-Allé. København
26-5-14.

Hr. Forfatter Henrik Pontoppidan!

Vi er nogle Mennesker, som er traadt sammen med det Formaal at gøre noget for Ernst Bojesen ved hans Tilbagetræden1 fra det Gyldendalske Forlag – noget, der kunde være 2 Udtryk for den Sympathi og Beklagelse og kunde glæde ham selv.

Det er overdraget mig at spørge Dem, om De kunde tænke Dem at slutte Dem til Komitéen? – som foreløbig bestaar af Prof. Vilh. Andersen, Prof. Erslev, Dr. Poul Levin, Fru Emma Gad, Fru Olga Eggers og mig. 3 Prof. Høffding, Tegner og et Par andre vil blive anmodede om at være med.

Jeg føler det som et stort Ansvar at være den, der sender Dem Opfordringen. Thi jeg ved, at Deres Navn er et af dem, som Komitéen vilde sætte størst Pris paa at faa med – og jeg er bange for, at hver af de andre havde flere Betingelser for at opnaa det 4 end jeg – der slet ingen har og kommer Dem imøde som en ganske fremmed. Jeg haaber da, at Deres egen Paaskønnelse af Hr. Bojesen maa kunne formaa Dem til at sige ja!

Paa Onsdag d. 3die Juni Kl 3 mødes Komitéen i Forfatterforeningens Lokale 1 Lille Kongensgade for at udforme Planen og vælge Forretningsudvalg. Var det muligt at De kunde komme tilstede? Det vilde glæde alle!

Med Højagtelse
Ingeborg Maria Sick.

 
[1] Tilbagetræden: Ernst Bojesen trådte 30.6.1914 ud af Gyldendals direktion, men fortsatte nogle år endnu som bestyrelsesmedlem. tilbage