Gudmund Schütte til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Eskjær, Jebjerg. 26. juli 1937

Eskjær, Jebjerg. 26.7.37.

Hr. Henrik Pontoppidan.

Sammen med en forsinket Lykønskning til Deres Fødselsdag tillader jeg mig at sende Dem en Forespørgsel.

Jeg har i mange Aar arbejdet paa en historisk Fremstilling af vort Ordforraads Væxt og Udvikling. Oprindelig var den ret mager, handlede mest om Sprogfordærvelse og Sprogrensning. Men da man rynkede paa Næsen derad, maatte jeg rolens volens, skønt ret illitterær, give mig til at gennemgaa 2 hver enkelt vigtigere Forfatter, ved Hjælp af Vilh. Andersen og egne Stikprøver. Har nu en alenhøj Stabel liggende i Skuffen.

Blandt de undersøgte Forfattere er naturligvis ogsaa De. Jeg har jo ingen synderlig Adkomst til at kritisere Dem, men der var ingen Vej udenom.

Nu er dette Forsøg paa en rent sproglig Vurdering Dem maaske ganske ligegyldigt. Men tænkes kunde det jo ogsaa, at det kunde interessere 3 Dem. Derfor har jeg villet sende Dem en Meddelelse.

Selvfølgelig vilde det være en stor Vinding for mig, hvis De vilde paapege mulige Mangler og rette mulige Fejl. Denne egoistiske Spekulation skal De imidlertid ikke la Dem paavirke af. Hovedsagen er, om den sproglige Vurdering muligvis interesserer Dem selv. I saa Fald er jeg rede til at sende Dem Mser.

Med venlig Hilsen.

Deres ærbødige
Gudm. Schütte