Gudmund Schütte til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Eskjær, Jebjerg. 23. februar 1937

Eskjær, Jebjerg. 23.2.[1937]

Hr. Henrik Pontoppidan.

Maa det være mig tilladt at ulejlige Dem med et Spørgsmaal. I "Det forjættede Land" 3. Udg. 385ff. omtales Egnsfolket Skallinger i Skallingelandet. Jeg kan skønne, at Bogens Skueplads gengiver Minder fra Deres Ophold i Horns Herred – Vejl(e)by, Skibberup = Skibby, Kyndby, Hammer Bakker, Sofie Landerslev, Kandidat Boserup, Hotel Kattegat – ; men Skallingelandet har jeg ikke kunnet opdage. Er Navnet frit opfundet? Det interesserer mig, fordi jeg eftersporer de ærværdige gamle Indbyggernavne paa -ing, som vore Filologer har ignoreret. Netop i Hornsherred har stud. Knud Jensen fundet et lille Depot – Ferslinger i Ferslev, Venslinger i Venslev; saa a priori kunde man vente at finde mere. De vilde gøre mig en Tjeneste ved at meddele mig Deres Viden 2 om Skallinger eller den mulige Model og lignende Navne, ogsaa om det mulige Egnsnavn Skallingelandet.

Jeg veed ikke, om De nogensinde har lagt Mærke til en Artikel af mig i "København" 15. Maj 1919 "Fire Scrapbogsblade om Henrik Pontoppidan". Den kunde dog maaske interessere Dem.

Idet jeg beder undskylde Ulejligheden, tegner jeg

Deres ærbødige
Gudm. Schütte