Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 14. november 1917

Appelsinen endelig i Dit Turban

14.XI.1917
Ny Vestergade 13

Kjære Ven.

Jeg hører, at Du er havnet i Svendborg og haaber nu, at disse Linjer maa finde Dig dér. Du kan ikke tro, hvor det har glædet mig, at Appelsinen endelig engang faldt i Dit Turban. Jeg har i mange Aar gaaet og ventet paa det; kun er jeg med saa mange andre kjed af, at Du ikke fik den hele; men i disse Tider er svenske Kroner jo gode og det hjælper jo lidt paa det.

Nu vil jeg blot ønske Dig, gamle Ven, at Dit eget Helbred og Din Hustrus maa være saaledes, at 2 I i Forening kan have nogen Glæde af Gevinsten endnu en lang Stund.

Jeg havde igaar et Brev fra en svensk Ven – Thorsten Laurin (Ejer af det store Forlag Norstedt og Sönner); han skrev at han netop havde læst Lykkeper – var begejstret, og ærgrer sig ogsaa over, at Du ikke havde faaet hele Præmien. Hvis Du i Anledningen af denne skal til Stockholm, vilde Du have megen Glæde af at gjøre ham et Besøg[,] det er en sjælden elskværdig Mand (har ogsaa en meget elskværdig for al dansk begejstret Broder, Forfatteren Carl Laurin) men du kjender dem maaske.

Navnlig Thorsten boer pragtfuldt ude i Djurgaarden.

3 Med mange Hilsner ogsaa fra min Hustru

Din hengivne
Johan Rohde