Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 16. november 1878

Min Vinterploug er kommet godt i Jorden

[Lørdag 16.11.1878]

Kjære Morten.

Det gaaer mig mere og mere saaledes, at jeg føler det saa fattigt at skrive Breve til Eder. Jo mere jeg samler sammen paa mig selv og paa alle Guds gode Gaver, især paa alle dem, Han har skjænket som en Eiendom til evig Tid, desto mere har jeg ogsaa mit Liv og min Glæde i at gaae med mig selv og min Eiendom i Hjertet med voxende Tak og under idelige Suk og Bønner i Vorherres Jesu frelsende Navn.

Nu faaer jeg dog denne Løverdag Aften Lyst til at afbryde Søndagstankerne for at takke Dig ogsaa for Dit sidste Brev idag og for at sige Dig, hvor glad jeg er ved at høre Dig glad i Din Gjerning, glad i Haabet, taalmodig i at vente paa den Tid, da ogsaa Lønnen i det daglige Brød 2 skal blive lagt til Arbeidets Glæde. Frygt ikke, men tro ikkun og haab imod Haab1 – det er den Barnestand, som den himmelske Fader ikke vil beskjæmme. Vi have det for alle godt og Tante Caroline er os til megen Opmuntring i Margretes Sted. Moders Hjerte er begyndt at blive ængsteligt overfor den lange Taushed om Fregattens og Knuds Reise over Oceanet; det varer ogsaa mig forlænge, inden Regjeringen haver Telegram. Et stort Skib, som har at kjæmpe med to Elementer, baade Ild og Vand, har altid en dobbelt farlig Stilling. Men vi ville ogsaa her blive siddende paa Barneskammelen og nynne: Han Storm og Hav betvang da han vandred paa Jord, men B.2 leged ham ved Barmen; 3 og Hans Arm er jo ikke forkortet eller svækket ved Faderens Høire.

Min Vinterploug er ogsaa kommet godt i Jorden og jeg har aldrig havt saa Mange at tale til Søndag og Onsdag Aften som i denne Vinter. Min Opgave Onsdag Aften, at belyse det oprindelige, det faldne, det opreiste og det herliggjorte Menneske efter den hell. Skrifts Veiledning, har kjendelig truffet og er slaaet ned hos Høie og Lave: Friskolens Sal har hidtil været fuld hver Aften. Vorherre hjælpe fremdeles til at fange "Mennesker"!

Nu kaldes til The eller for mig rettere til Øl. Hils Din kjære Julie og Eders velsignede smaa Børn. Gid vi havde Eder alle 4 imorgen med Marie og hendes 3; Kampmann er idag reist til Hjørring.

4 Men vi faae Eder vel herover, om vi leve. Lever vel. Guds Fred.

Hilsen med Kjærlighedens Glæde over Eder!


16 Novbr. 78.
Fader.
 
[1] haab imod Haab: jf. Rom. 4,18. tilbage
[2] B.: Børnene. Verselinierne er fra Ingemanns morgensalme "Nu titte til hinanden". Denne og brevets andre henvisninger til børn (barnestand, barneskammel) tyder på at søndagens evangelium (Matt. 18,1-5 om det lille barn og Himmeriget) er i DPs tanker. tilbage