Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 11. februar 1878

Jeg er ikke opfødt ved Grundtvigs Fødder

[Mandag 11.2.1878]

Kjære Morten.

Jeg er fremdeles glad ved Din Udlæggelse; bliv tro og i pede fausto indtil Enden.

Jeg maa vedblive at holde fast paa Forskjellen mellem Velsignelsens Fylde i de himmelske (Ting) og ved og med denne at være "sat i Himmerige" 2,6 og 3,10. Apostelen vil udtale denne Forskjel. Dermed hænger sammen, at Du, ni fallor1, har paa 2 Steder sammenblandet Gaven og Lyset over, Væxten i Gaven, alt efter Ordet, at Den, som haver, skal gives og han skal have overflødig.

I dette Nye støder jeg 2den Gang paa Bjørnstjernes "lige op over til Alter og Gud": jeg lider paa ingen 2 af Stederne denne Nordmandens Fodspor og Taletrin.

"Forplumrede["] synes mig hverken at være et smukt eller adeqvat Udtryk. Det Samme gjælder om "Opsnuse"; han havde Fuldmagt i Lommen til aabent at lede efter og binde. Modstridende Protestantisme lyder tautologisk – kast det Sidste bort.

"Eders Velærværdighed" er ganske rigtig godt betegnende, men jeg læste dog hellere salvelsesfulde eller et andet Udtryk for høitidelig Gang paa Stylter.

Din ofte gjentagne Undskyldning til Læseren om "at døie" en videre Forklaring gjør denne snarere til i 3 Forventningen til en tung og ufordøielig Føde. Let hellere Læseren ved et lyst Haab om bedre Lys i Sagen.

Mig, som ikke saaledes er opfødt ved Grundtvigs Fødder eller under det store Nordlyses syvfoldige Stjerneglands, var det hebræiske Blod vel i Øjeblikke lidt nyt Blod i mine egne Aarer; men jeg er ellers mere end de Fleste oplyst af de gamle Profeter og opmuntret af Davids Harpen, har derfor ogsaa altid maattet modsige Miskjendelsen af Olietræet hos de vildt indpodede Grene, er derfor glad ved dette Hebræer-Menigheds-Speil baade i Mindet og i Haabet; og jeg skal 4 nok med det Første læse "Syvstjernen["]2, naar jeg kan faae den tillaans af Boisen, som uden Tvivl eier den; thi han er en Grundtvigs Discipel fra Ungdommen af, dog ikke anderledes hjemme i Magistren end at han ikke er bleven fremmed for sig selv.

Og saa Gudsfred og Farvel for denne Gang. Jeg skal ud at jordfæste 2 gamle Qvinder, deriblandt en af de 3 Frøk. Hoff3. Jeg hører at Poulsen4 har leiet Huus nede ved Høiskolen og vil føre Bruden hjem til Oktober5. I Forgaars reiste Jutta Brorsen6 med sin Candidat til Falster. Moder og alle Sødskende her vel,

11/2 78 Fader
 
[1] ni fallor: hvis jeg ikke tager fejl. tilbage
[2] Syvstjernen: N.F.S. Grundtvig: Christenhedens Syvstjerne, i: Dansk Kirketidende (1854). tilbage
[3] en af de 3 Frøk. Hoff: frøken Ernstine Hoff, 60 år (datter af afd. Ernst Hoff, sognepræst i Vivild) begravedes 11.2.1878. tilbage
[4] Poulsen: Karl Povlsen, der var religionslærer ved Gedved Friseminarium fra nov. 1877 til maj 1879. tilbage
[5] til Oktober: om brylluppet se følgende brev. tilbage
[6] Jutta Brorsen: Jutta Brodersen (1852-86), datter af distriktslæge J.P. Brodersen i Randers, gift 1879 med valgmenighedspræst Vilh. Hansen, Balle. tilbage