Dines Pontoppidan til Henrik Pontoppidan
3. juli 1876

Gud i Vold til vi sees

Mandag d 3. Juli. [1876]

Min kjære Henrik.

Vi have modtaget begge dine Breve til Hjemmet og læst det mellemliggende til Rohde – alle gode Gange 3 – og vi have ikke blot glædet os over Vorherres Forsyns Øje og Haand over og med Dig, men havt stor og ublandet Opmuntring af at følge Dig inde og ude, oppe og nede, i Frost og Hede. Ja Gud med os og vi med Ham – saa have vi nok.

Alt er vel herhjemme. Erik og Knud besøgte Nykjøbing med hinanden, efter at vi vare reiste hjem. Hos Jensens boede de 3 Dage i Herlighed, men det vil ogsaa overraske Dig, at Jensens og Elisabeth saa indstændig opfordrede Knud til at følge dem paa en Reise til Schweitz og Norditalien, at han ikke kunde modstaae. Han kom 2 saa i Fredags hjem fra Kjøbenhavn med Pik og Pak, var igaar med Inger [,] Kampmann og Marie ude at besøge Margrete1 og rejser imorgen til Nykjøbing for derfra med Dampskib at gaae til Rostok og Syd paa til Sv. og Italien. Det vil nu vise sig, om Du faaer Held til at møde din Ven og din Broder.

Morten2 er nu udnævnt til Kapellan hos Provst H. i Hels.; han skal ordineres paa Onsdag 8te Dage hos Biskop Laub i Viborg, hvad der passer os saa godt, da baade Moder og jeg, Inger og Mathilde kunne være tilstede ved denne Indvielse, uden at det koster for megen Anstrengelse eller saa mange Penge at reise. –

Knud fik da Examen til vor Glæde, men 3 ellers har det været en Ynk at see Udfaldet baade af den medicinske og theologiske Embeds-Examen. – Af de 4 Kandidater her fra Skolen fik Meilby 1st K. med Udmærkelse, Hvass og Sperling 1st Ch. og Fred. Jakobsen vil faae 2d Ch. – jeg siger vil faae; thi desværre blev han syg under det næstsidste Fag (Historie) og har endnu Engelsk tilbage, naar han bliver rask nok til at taale Examination: det var hans Hoved, som bristede under Overhøringen, saa at han maatte kjøres hjem i Vildelse; man han fik dog Charakteer Godt i Historie. Nu er han bedre igjen.

Idag er Hanspeter oppe med sine 2 sidste Fag til Afgangs-Examen; jeg vil jo haabe, at han bestaaer og troer saa nok, at han vil fortsætte Studeringerne de 2 sidste Aar for at blive Student. 4 Han har saa 1½ Maaneds Ferie, medens de smaa Drenge først begynde deres Examen imorgen og blive nok færdige d. 15d Juli. Naar Alt gaar godt med Hanspeter, som jeg skal tilføie i Brevet tilsidst, reiser han i Ferien til Fætter Peter i Sverrig, saa at vi faae 3 Sønner udenlands paa eengang.

Moder har det særdeles godt efter sin Reise. Her er intet Nyt i Byen eller Fædrelandet af Betydenhed. Møder Du Rohdes, saa hils dem hjertelig fra os.

Den deilige Gave fra Lieut. Pind3 stod paa det gamles Plads, da jeg kom hjem; jeg har ikke længe faaet en Gave, som er mig til saa stor Gavn, Glæde tillige.

Og saa, kjere Søn, Gud i Vold til vi sees efter Din Leilighed. 1000 Hilsner sendes Dig og 1000 Ønsker følge Dig.

Fader.

[tilføjet, tilsyneladende i hast:] Hpeter bestaaet med overkomplette points.

 
[1] Margrete: opholdt sig i Fjellerup præstegård for at lære husholdning hos fru Dyrhauge. tilbage
[2] Morten: udnævnt 19.6.1876 til personel kapellan hos provst Heiberg ved Helsingør Skt. Olai og ordineret i Viborg 12.7.1876 af biskop Laub. tilbage
[3] Lieut. Pind: Jens Pind (1831-1910), ejer af Tustrup. tilbage