Dines Pontoppidan til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 22. april 1875

kan ikke følge dig i min Uforstand

St. Mort. 22-4-75.1

Min kjære Henrik.

Vi skulle dog ikke ganske glemme hinanden; det gjør vi vel heller ikke, fordi vi tie stille. Men idag skal du dog have en Hilsen fra mig selv. Alt er vel her hjemme. Imorges reiste Julie M. lidt syg og forknyt ind til Kjøbnh; vi ville være glade ved at høre hende vel derinde trods Upasselighed, Blæst og Kulde.

Fru Pind2 kom sig vel godt igjen og du fik vel ikke Kopper ved at gaae i Huset. Hvorledes skride dine Arbeider hjemme og paa Anstalten. Jeg kan ikke følge dig i min Uforstand, men jeg glæder mig ved at troe, at du selv kan følge med og følge videre og videre med voxende Lyst.

2 Hvorledes har din 100 Daler-Seddel det? Den er vel nu snart beklippet for 3 Maaneder og holder vel ikke Mai Maaned ud med. Jeg veed, at du intet forøder, saa du vil jo nok aabent og ligefrem tale mig til, naar du trænger. Har du ingen Fortjeneste havt til Lettelse; den maa jo komme som af sig selv og du maa jo ikke tage fra dit eget Studium eller de Kræfter og den Tid, du behøver til omhyggelig at passe dette.

Naar holde dine Forelæsninger og Øvelser op i Sommer; og paa hvilken Tid kan du tænke paa at holde Ferie her hjemme?

3 Vi vente nu Erik den sidste Halvdeel af Mai og Knud Underlæge først i Juni.

Imorgen3 skal Morten prædike for Boisen i Bjerregrav og derefter med Inger og Mathilde til Middag hos Nannestads paa Fussing. Skolen har fri 3 Dage og dem skal Hans Peter tilbringe ude hos Gotthold4.

Marie og hendes 2 smaa Piger har det rigtig godt; hun kommer snart med Kampmann ind til Kjøbenhavn, medens Børnene vistnok kommer herhen saalænge under Moders og gamle Trines Opsigt.

Det er endnu ikke afgjort, om Moder kan faae Leilighed paa Silkeborg en Maaned 4 el. halvanden i Sommer; hun vil helst derned og seile op ad Søerne hver Dag i den friske Luft med det lille Dampskib, som løber frem og tilbage mellem Silkeborg paa den ene og Himmelbjerget med Ry paa den anden Side af Søerne. Der kan saa ogsaa du maaskee faae Leilighed til at besøge hende.

Dine Venner, Fred. Jak., Rohde, Thorup have det godt; vi see dem af og til i vort lille "danske Samfund" paa Konfirmand-Stuen Mandag Aften 8-10. – Og saa mange hjertelige Hilsener, kjære Søn, fra alle dine her hjemme ved

Fader

 
[1] adresseret til: "Stud. polyt. H. Pontoppidan / Nørre-Søgade 27-28. Sidebygningen / Kjøbenhavn." Poststemplet "Randers 22.4." tilbage
[2] Fru Pind: Laura Jacobine Pind (1811-90) var enke efter proprietær Christen Pind (1800-55) til Løvenholm. Hun solgte herregården i 1872 og flyttede året efter til København. tilbage
[3] Imorgen: St. Bededag. Se brev fra Marie Oxenbøll 27.4.1875. tilbage
[4] Gotthold: Frederik Gotthold Müller, f. 6.9.1860, søn af ejeren af Lundbjerg ved Randers, Othar Christopher Høegh Müller og Marie Sophie Pind. Gotthold blev konfirmeret sammen med Hans Peter af Dines Pontoppidan 4.4.1875. tilbage