Dines Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 17. december 1875

vil ikke vide af Død og Bortgang

Fredag. [17.12.18751]

Kjære Margrete.

Igaar fødtes en "lang Dreng" og Broder2 nede hos Marie; Alt gik godt og Begge have det idag godt. Moder gik derud Dagen i Forveien og til idag med med at see til ham. Inger har ligget hos Marie i Nat. Idag faar de en Amme; Vaagekonen fra Helsted kom strax igaar og bliver indtil 8tiden. Vorherre lade nu Alt blive til Juleglæde for os Alle.

Johanne3 i Norge fødte for omtrent 3 Uger siden ogsaa en Søn, men han har siden ikke havt det godt og desværre fik vi igaar Budskab om, at det er bleven 2 værre, men, at nok en Læge er tilkaldt og at Haabet staaer paa vaklende Fødder. Det er svært for Tante M. at staae med sit Barn saaledes i det Fremmede, det er svært for Søsteren i Kjøbenhavn og det er svært at tænke paa for os Alle, hvem de høre til. Men det gjælder jo at haabe mod Haab og at bie paa Herrens sidste Ord.

Ogsaa de stakkels Djørups gaae en drøi Juul imøde. Frans August4 faldt forleden paa Isen og brækkede et Hovedbeen i Nedrearmen og fik saa Skarlagensfeber paa Leiet, saa at alle Børnene for Smitte maae holdes fra 3 Skole og Hjemmet er som afspærret – Moder indespærret med 10 Børn.

Knud skriver igaar, at Tøveiret igjen har aabnet Veien for deres Bestemmelse at komme hjem; om Dagen kan jeg endnu intet sige.

Igaar jordfæstede jeg Fru Beutlich5. Gøtzsches gamle Svigermoder6 ligger Lig. Fru Rosenørn har det bedre hvad Smerter angaaer og hun er oppe om Dagen. Fru Faurschou7 er meget svag. Kjøbmand Dujardins ældste Datter er bleven forlovet med en cand. theol. Basse8.

Frøken Brun9 hos Fru Poulsen har næppe lang Tid tilbage; desværre vil hun ikke vide af Død og Bortgang.

4 Grosserer Guldbergs Kone fik en lille Pige samme Dag som Marie fik sin Søn.

Jeg kan hilse fra Gauthier10; jeg saa ham igaar ved Fru Beutlichs Grav i det store Følge. Becker fra Holstebro var her ogsaa.

Morten og Julie have et ganske stille idyllisk Liv i Læ af Rosenlund11. Morten prædiker 2den Jule- og 2den Nytaarsdag, for at jeg ikke har nødig at anstrenge mig saa haardt men kan tale og leve ogsaa med Eder. Han, som holder Alt i sin høie Haand, skjænke os nu at samles og være sammen efter Englenes Sang Julenat.

Hils!

Fader

 
[1] fredag 17.12.1875 (jf. Hack Kampmanns fødsel). tilbage
[2] Broder: Marie Kampmanns 3. barn, Hack f. 16.12.1875. tilbage
[3] Johanne: Marie Oxenbølls søsterdatter Johanne Lunde fødte drengen Albert Ferdinand Bylow Lunde 30.11.1875 i Kristiania. tilbage
[4] Frans August: Marie Oxenbølls 6-årige søstersøn F.A. Djørup. tilbage
[5] Fru Beutlich: købmand Emil Beutlichs kone Mette, død 9.12.1875, begr. 16.12., 64 år. tilbage
[6] Gøtzsches gamle Svigermoder: Elisabeth Enevoldsen, enke efter godsforvalter E. på Støvringgård, død 13.12.1875, 84 år. En datter var gift med købmand J. F. Gøtzsche i Randers. tilbage
[7] Fru Faurschou: Laura Thora Hildagertha Faurschou, g. m. herredsfoged, overauditør N. F., døde 24.9.1876, 41 år. tilbage
[8] Basse tilbage
[9] Frøken Brun: Frederikke Juliane Christine Bruun, "ugift Frøken", død 18.12.1875, begr. 23.12., 55 år. tilbage
[10] Gauthier: dyrlæge Didrik Gautier, hvis søster Johanne ligesom Margrete lærte husholdning hos fru Dyrhauge i Fjellerup præstegård. tilbage
[11] Rosenlund: traktørsted uden for Østerport i Randers. tilbage