Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. April 1873 (forår)

Friskfyren Prof. Scharling

[MPs tilskrift øverst:] Omtr. 1873 [april 18731]

Kjære Morten.

Jeg sender Dig nogle Bøger, nærmest til Opbevaring til bedre Tider. Dog tænkte jeg mig, at du havde godt af ogsaa ante festum2 at være orienteret i Spørgsmaalet om Lessings Forhold til Grundtvig3 med Hensyn til Traditionen, nemlig symb. ap.4 Heller ikke kan det skade at kjende Friskfyren Prof. Scharlings Exemplar5 af den jesuittiske Moral. Havde jeg Dr. Joh. Clausens Bog6 om "Lov og Evangelium" i Forhold til den christelige Forkyndelse, sendte jeg den med. Saavidt jeg har forstaaet af Anmældelsen er den en Fremdragen af dette staaende Spørgsmaal, 2 besvaret af Reformatorernes Udtalelser fra den saakaldt antinomistiske Strid (Agricola).

Erik7 vil kunne fortælle om Alt her hjemme fra, ogsaa om Moder, som trods den vedblivende Svækkelse bliver ved at være den Samme, fuld af Haab og Taalmod til os Alle. Hils lille Dr. Knud, tak for det ufortjente Brev med de vel fortjente Reprimander.

Mandag. Fader.
 
[1] jf. Eriks besøg hjemme i beg. af april. tilbage
[2] ante festum: før festen – sandsynligvis hentydes der her til kandidateksamen i juni. tilbage
[3] Lessings Forhold til Grundtvig: muligvis F. Helveg: Lessing og Grundtvig : En besvarende Undersøgelse (1863). tilbage
[4] symb. ap.: symbolum apostolicum, den apostoliske trosbekendelse. Se Lindhardt: DP (1948) s.29. tilbage
[5] Exemplar: muligvis Henrik Scharling: Jesuiternes Lære om at elske Gud og holde sit Ord og en Samtale desangaaende (1873). tilbage
[6] Bog: Johannes Clausen: Lov og Evangelium i Forhold til Kristendoms-Forkyndelsen, forhandlet imellem Reformatorerne i Vittenberg og Agrikola fra Ejsleben (1872). tilbage
[7] Erik: efter togtet til Vestindien kom E. til Randers 1. april, se forrige brev. tilbage