Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 21. marts 1873

Moder har det bedre og bedre

[MPs tilskrift øverst:] 1873 [Fredag 21.3.18731]

Min kjære Morten.

Undskyld det graae Papiir – det er dog ikke en Afsked, det gjælder2, men en Hilsen til Eder Alle og navnlig til Erik, hvem Moder lader spørge, om han ikke vil afbenytte min nye Pels og Fodpose paa sin Hjemreise, om vi sende ham den med Dampskibet en Dag i næste Uge. Moder mener, at det vestindiske Legeme maa trænge til den for at sidde stille den lange Vei – (efter hendes Mening – Natten igjennem til d. 1ste Mai April) uden at tage Skade. Vil han saa ikke have den tilbage, kan den jo blive her hjemme. 2 Moder har det bedre og bedre, er glad og glæder os Alle. Idag fik vi Eriks Brev fra Kjbhvn, hvorefter Moder har lagt ovennævnte Reiseplan; men vi vente nærmere Besked. Her er intet Nyt, uden at Lise Møller igaar var her og fortalte, at Olrik3 skal være Capellan hos v. Wüllich4 i Greve ved Kjøge. Har Du faaet Leilighed til at ruske i Lind? Det er smukt af en nær cand. theol. at lade sig bruge som Smugler. Ja det Søde kan udrette Meget i Verden.

Vi have her et deiligt Veir idag; 3 jeg skal nu paa Kirkegaarden, men sender disse Linier – ikke just fordi jeg troer, at Du kan svare paa dem til paa Søndag, men fordi Moder vilde have Spørgsmaalet besvaret om Pelsen. Den hænger til ingen Nytte og længes efter at gjøre nogen.

Hils og lever vel.

Fader.

Fredag Form.

 
[1] Udskrift: "Stud. theol. M. Pontoppidan / Ravnsborg-Tvergade 9–1 / Kjøbenhavn." Poststemplet: "Randers / 21/3 / 4-9E" og "Kbh. Nørb. Exp. 22/3 12M". tilbage
[2] graae Papiir: spiller på udtrykket "afsked på gråt papir", et udtryk der stammer fra hæren hvor papirets farve skulle udtrykke misfornøjelsen. tilbage
[3] Olrik: Christian Magnus Olrik, f. 1848, en nevø til amtmand Rosenørn i Randers. tilbage
[4] v. Wüllich: Peter William van Wylich (1802-81) sognepræst i Greve siden 1847. tilbage