Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 5. maj 1873

Moder har det godt, naar hun ligger

[Mandag 5.5.18731]

Kjære Morten.

Det er ikke let for mig at give Dig Raad overfor Gregersens Skole2. Jeg kan kun sige, at jeg deler Dit Ønske om, næst Hjemmet, at blive i Kjøbenhavn, nærmest for Din egen Udviklings Skyld. Ved Siden af at have en fast udadgaaende Gjerning vil jeg ansee for saare godt, ikke blot for Indtægtens men især atter for Din egen Udviklings Skyld – Din hele personlige Charakteer-Udvikling til en Livsgjerning. Om nu enkelte vellønnede Timer i et el. andet Fag som Veileder for unge Theologer eller Timer paa lavere Sold i Skoler efter Dit Hjerte er at foretrække – det tør jeg ikke sige, 2 det skal Du nok komme til Afgjørelse om inden Efteraaret. For Indtægtens Skyld maa Du ikke gribe det Første og Bedste; men Du maa spørge om, hvad der tiltaler Dig og hvad der kommer Dit indre Kald imøde. Gjælder nu dette Gregersens3 Person og Skole – saa prøv Dig smaat for henad Tiden. –

Mere tør jeg ikke sige men dette gjentager jeg med Eftertryk: Positivt: Ophold i Kjøbenhavn (næst Hjemmet) nærmest for Din egen Skyld, og – Negativt: Indtægten maa ikke faae stor Indflydelse paa et Halvaar, som dog nærmest bør see 3 Lyset af Vederqvægelse og Opmuntring. Hjemme eller ude vil Du saaledes blive betragtet af mig.

Igaar besluttedes at indbyde Studenter-Sangforeningen til Randers i Pintsen. Indbydelsen afgaaer nok idag; bliver den modtaget, see vi vel ogsaa Dr. Knud.

Tak for Dit Brev igaar. Moder har det godt, naar hun ligger, men Prøverne paa at være oppe, koste hende endnu meget. Hun studerer sig lærd og det er forunderligt, som hun har faaet Lyst og Udholdenhed til at læse og hvor 4 hun glæder sig ved at tale om Alt, hvad hun læser, især af historisk, geographisk og ethnographisk Natur: igaar studerede hun Ørkenøerne og satte mig (Idiot) fuldstændig ind i disse Øers hele Habitus med mange historiske Oplysninger og Træk.

Vi have Examen i Friskolen; nys kom jeg derfra og skal nu ud at fange lidt frisk Luft inden Middag.

Hils Erik og Knud; tak ogsaa Erik for Brev igaar og Løfte om andet. Ja hils alle gode Venner fra


Mandag Form.
Fader.
 
[1] datering: to emner følges op i brevet 12.5.1873: 1) København eller Randers, 2) indbydelsen til studentersangerne. tilbage
[2] Gregersens Skole: privat drengeskole på H.C. Ørstedsvej 67. tilbage
[3] Gregersen: skolebestyrer Hans Peter G., f.1842. tilbage