Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 22. februar 1872

Du skal ikke trykke Greven

[MPs tilskrift øverst:] 1869? 1870

[Torsdag 22.2.18721]

Min kjære Morten.

Det blev jo Aftale, at Du slet ikke skulde trykke Dig med Opvartninger men blot spørge hos Grevens2 Sekretær, efter Heibergs Raad, om Din (min) Ansøgning er tilstede og lægges for. Hverken skal Du eller Greven saa trykkes videre.

Det ulykkelige Forlis af Roxb. K.3 opveies for min Pengedeel ikke af den Fordeel, som Pr. J.4 Død kan bringe i Tiden, ad Aare; jeg har derfor heller slet ingen Opfordring til at tage Ansøgningen tilbage. Men fremfor Alt: ingen Bekymring – vor himmelske Fader han lever.

Mine Tanker ere i disse Dage altid i 2 Helsingør og mellem Godwindsand og Deal5. Herren forbarme sig i det Høie og Dybe.

Moder har det meget bedre igjen; hun sender en Pakke og disse Linier skulle være Adresse. I næste Uge skal jeg sende Maanedsskjæpperne for Marts med en lille 15 Marts Top paa. Lever vel. Hilser og lad Moder vide, at navnlig Mortens Vaccination er gaaet af uden Sygdom; thi hun udlagde hans Taushed i Søndags som Tegn paa, at han ikke kunde bruge sin Arm, Haand – ikke skrive.

Fader.

Torsdag.

 
[1] DPs udskrift: "Studios. theol. M. Pontoppidan / Gothersgade 39 - 3. / Kjøbenhavn. / Hermed 1 Pakke, / mfl. Adresse." Tilføjet (af postvæsnet?): 6½ pund. Et stykke af papiret (med frimærker?) afklippet. – Mortens adresse er i overensstemmelse med Kbh. Vejviser 1872. tilbage
[2] Greven: grev Moltke. tilbage
[3] Roxb. K.: fregatskibet "Roxburgh Castle" af Helsingør. tilbage
[4] Pr. J.: provst Jørgensen. tilbage
[5] mellem Godwindsand og Deal: d.v.s. Goodwin Sands, hvor "Roxburgh Castle" forliste. Deal er den nærmeste havn. Se forrige brev. tilbage