Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 19. februar 1872

endnu 6 Sønner tilbage

[MPs tilskrift øverst:] 1870 1869? Mandag Morgen. [19.2.18721]

Min kjære Morten.

Saa blev da Moder i Aftes beroliget for Din Haand og Arm ved at see Din Haandskrift. Hun og vi andre med kunde dobbelt glæde os, fordi ogsaa hun, som læste mig Brevet for, selv har det meget bedre i den sidste Tid. Vi holdes stadig oppe i det Haab, at baade hun og vi Alle ere paa en Taalmods-Prøve og den faae vi nok Lyst til at gaae igjennem, naar hun kun maa gaae frisk og bevaret for os ud af Prøven engang. Det glæder mig at høre om Dit Udbytte af Manuduktøren; det er ganske rigtig hans Hverv at læsse Vognen paalideligt og binde Læsset, saa det ikke slingrer af og vælter Vognen i Hulveien, ved Examens Bordet. Har Du Lyst til at læse og eie Martensens Dogmatik, saa kjøb et brugt el. nyt Exemplar; jeg skal nok afgjøre den efter 2 Dit Forlangende og Opgivende; og naar Du faaer Lyst til at læse hans Moral2, saa skal Du faae den tillaans af mig paa Anmodning, dog vil jeg ikke af med Bogen for Livstid men ½ Aars Tid, naar Du maatte ønske at faae den under Øjne.

Hvad Moltke angaar, saa kan Du jo, naar Du ikke er bange for Uleiligheden af et Besøg, gaa til ham og i Henhold til min Skrivelse, som jo nok er i Behold hos hans Sekretær, sige ham, at baade Du og jeg vilde være glade ved, om han for Resten af Dit Studium vilde give Dig Opreisning for, at Du kun 1 el. 2 Gange i Fortiden hævede og nød Godt af det Legat, hans Fader havde tillagt Dig, paa Grund af 3 min Forflyttelse her til Randers, hvis lærde Skole ingen Legat-Portioner er tillagt. – Du kan jo saa mundtlig bedst9 forklare, at vel er Pr. Jørgensen3 død og Erik bleven Candidat, siden jeg skrev; men deels har jeg endnu 6 Sønner tilbage, deels skal jeg blive ved at betale 600rd i Enkepension og afstaae 600rd af Landsognet til en ny Kapellan4, saa at den Fordeel, som efterhaanden kan falde mig til, er 600rd af de 1800rd, hvortil Pensionen var bestemt, med den Vexel, som Kornpriserne kunne foraarsage i denne Hovedsum og i dens Trediedeel. At skrive ny Ansøgning anseer jeg overflødigt, i al Fald saalænge ikke en mundtlig Samtale med Greven har ladet forstaae, om det er 4 nødvendigt el. ikke. Forresten Sat sapienti5: Du vil ved en mundtlig Samtale nok faae at høre, hvad Du har at gjøre og vente, og derfor uden Tryk at gaae til ham og tale fra Leveren – det vil være det Næmmeste og Bedste.

Jeg har ikke hørt et Ord fra min Broder6 om Tabet af Penge ved Roxburgs sørgelige Forlis7, og jeg tilstaaer, at Pengetabet endnu ikke har faaet Lov at komme frem hos mig ved Siden af det Tunge og Vemodige i Tabet af de dyre Msker og det skjønne Skib. Jeg skal i Eftermiddag berede Mad. Ramsing8 til Døden; hun fik af Avisen Budskab om sin Søns Død med Skibet og udtalte igaar en dyb Smerte derover. Gudsfred og Varetægt over os

Fader

 
[1] jf. provst Jørgensens død og madam Ramsings beredelse. tilbage
[2] hans Moral: Martensens Den christelige Ethik var udkommet i 1871 (forord dateret april), og Henrik havde iflg. Drengeaar læst den højt for sin svagtseende far. tilbage
[3] Pr. Jørgensen: DPs forgænger i embedet, provst Jørgen Wilhelm Jørgensen, døde 6.2.1872 på Holbækgård ved Randers, 74 år gl. Reglerne var sådan at en præst skulle pensionere sin forgænger og dennes efterlevende enke. tilbage
[4] ny Capellan: 15.1.1875 blev Bergstrøm ansat i en nyoprettet stilling som 2. residerende kapellan i Randers og præst i landsognsdistriktet Vorup. tilbage
[5] Sat sapienti: tilstrækkeligt for den forstandige, d.v.s.: du forstår mig nok! tilbage
[6] Broder: Isak Sidenius Pontoppidan (1819-74) købmand og skibsreder i Helsingør. tilbage
[7] Forlis: fregatskibet "Roxburgh Castle" totalforliste natten mellem 4. og 5. januar 1872 på bankerne Goodwin Sands ud for den engelske kyst ved Deal mellem Ramsgate og Dover, i det farvand hvor sejlskibene ventede på gunstig vind for at gå ind i kanalen. Hele besætningen på 20 mand druknede. Skibet var på 969 registertons, bygget i 1852 af eg og teak, og anskaffet af skibsreder I. S. Pontoppidan ca. 1871. – Et billede af skibet og dets kaptajn kan ses i Handels- og Søfartsmuseets billedarkiv. (Helsingør Avis 12.2.1872). tilbage
[8] Mad. Ramsing: Elise Marie Ramsing døde 20.2.1872, 53 år gl. Hun var skilt fra proprietær Ramsing, Vestereng i Tilst sogn ved Århus. tilbage
[9] bedst: ordet skrevet to gange. tilbage