Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 4. februar 1872 (omtrentlig datering)

den kolde Forstands spekulative Væv

[MPs tilskrift øverst:] 1870. Om A.C. Larsen og nadveren.

[Søndag 4.2.18721]

Kjære Morten.

Da Du var hjemme2, opfordrede jeg Dig til at besøge Rørdam3 og Heiberg4 i Lyngby. Bevæggrunden var og er endnu den, at disse gode Venner, navnlig Capellan Heiberg er min mentor for Grev Moltke m.H.t. at opnaae hans Legat til Dig i 11te Decbr. Termin. Det er ikke Meningen, at Du uopfordret skal tale om denne Sag, men at jeg gjerne ønsker, at Du besøger dem derude, ligesom de ville være glade ved at see Dig. Tag nu derud paa Søndag med Morgentoget. Hos Rørdam vil Du være velkommen til Morgenkaffen og derfra vil Du i Dagens Løb kunne besøge 2 Heiberg, hos hvem Du ikke mindre vil være velkommen med en Hilsen fra mig. Da jeg veed, at Kampm. og Marie5 ikke ere bestemte paa at være i Kjøbhvn paa Søndag; kunde Du bedst bruge Dagen efter mit Ønske og til Dit Bedste – saafremt Du da ikke paa anden Maade forud er bunden og forhindret.

Det lader til, at Cand. Larsen6 baade mundtlig og skriftlig har givet sig til Priis. Jeg veed ikke, hvad han siger, men jeg har læst hans offentlige Skriftemaal, betitlet "Om Nadveren", og jeg kan jo kun beklage 3 hans puerile Optræden i reformatorisk Stiil og Øjemed. Det kunde være ærligt af ham at skrifte hemmelig eller i Stilhed og Ydmyghed, og han kunde i Skriftestolen have faaet og fulgt det nærliggende Raad: herefter at gaae til Alters her i den rationelle og spiritualistiske reformeerte Kirke; og saaledes havde han været fri for at gjøre Opsigt og give sig selv til Bedste og Priis med et Opkog af gamle zwinglianske Tanker; nu er jeg bange for, at han som min gamle Medstudent og Ven Magn. Eiriksen7 sætter sit Liv ind paa en Rationalisme og Skriftklogskab, 4 som let kan koste ham Livet. Naar man efter at have læst hans Pjece tager og læser Joh. Evang. 6te Capitel, saa seer og hører man den gamle Vantro klage: Det er en haard Tale, at han vil give os sit Kjød at æde, sit Blod at drikke – hvo kan høre den? Saa gik Mange af Disciplene fra ham, just for den Sags Skyld; nu gjøre kun Larsen ærlig det Samme, og lad dem alle gjøre det, som ikke tror paa Ordet, som det lyder, men de bilde sig ikke ind derfor at kunne slaae Ordet ihjel eller tage det fra dem, som troe det. Den ulykkelige Skriftklogskab, Exegetik, der som død Kundskab 5 opblæser Hjertet og gjør det uskikket til at bøie sig for det levende Ord, der taler saa det skeer8 og byder saa det staaer der.

Hele hans Tale om Nadveren er saa hildet i den kolde Forstands spekulative Væv, at han sagtens i sit hele Christendoms Syn er farlig hildet og vanskelig vil komme tilbage gjennem et nyt offentligt Skriftemaal, som altid er meget sværere end det første. Jeg har aldrig læst Noget af hans mange Commentarer men nu forstaaer jeg, hvorledes det er gaaet til, at en ung Mand har kunnet føde og blive ved at føde offentlig den ene Commentar efter den anden. 6 Jeg gad nok sidde i en Krog og høre paa hvorledes I Andre træde op mod ham. Det er ikke svært at gjennemskue det falske Væv men det kan være svært nok at faae det revet itu, da han sagtens forskandser sig bag Skriftsprog og ikke gaaer af Veien for andre Vaaben – og da er Striden uendelig og frugtesløs.

Dette har jeg skrevet ret som jeg idag har uddeelt Nadveren ganske efter Vorherres egen Indstiftelse, glad med Paulus ved at overantvorde hvad jeg har anammet til Liv og Salighed for Legeme og Sjæl idag og paa den yderste Dag. Hils Knud fra

Fader

 
[1] Brevet må være efter MPs afrejse til København (antagelig til semesterets start febr. 1872), men før brevet af 19.2.1872, hvoraf det fremgår, at MP har talt med kapellan Heiberg og fået råd af ham vedr. Moltkes legat. – Bemærkningen om DPs uddeling af nadveren tyder på en søndag. tilbage
[2] Da Du var hjemme: formentlig i juleferien. tilbage
[3] Rørdam: Peter Rørdam (1806-83), sognepræst i Lyngby siden 1856. tilbage
[4] Heiberg: Gustav Heiberg (1838-1931) 1. kapellan pro loco i Lyngby siden 13.10.1868. Søn af provst Arve Heiberg i Helsingør og hustru Georgine Rørdam, en søster til Peter Rørdam. tilbage
[5] Kampm. og Marie: Niels Kampmann og Marie var forlovede, de blev gift 28.6.1872. tilbage
[6] Cand. Larsen: Alfred Christian Larsen (f. 1840 i Randers) cand.theol. 1862. (Se DBL1). – Hans bog Om Nadveren : Et offentligt Skriftemaal udkom 1871. tilbage
[7] Magn. Eiriksen: Magnús Eiríksson (født 1806 på Island, død 1881 i Kbh.), cand.theol. 1837, teologisk forfatter. (Se DBL1). tilbage
[8] taler saa det skeer: jf. Grundtvigs "Gud taler, saa det skeer", fra Sang-Værk til den danske Kirke, 1868, I, nr. 81. tilbage