Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 12. februar 1869

jeg vil sende Dig Beløbet

[Fredag 12.2.1869]

Min kjære Morten.

Alt vel overveiet ønsker jeg ikke at benytte det tilsendte test. paup. overfor de Forelæsninger, Du hører og har at betale til Philosophicum. Naar Du lader mig vide, hvad Du skal betale, vil jeg sende Dig Beløbet i Forening med Dine Maanedspenge for Marts; og lader Du mig vide, at Indbetalingen ikke kan henstaae til denne Maaneds Udløb, skal jeg strax sende Pengene. Moder har nok skrevet1 Eder til igaar og fortalt Alt, hvad herfra kan være at fortælle. Hils Erik og tak ham for det sidste Brev, som nok ogsaa har faaet Svar af Moder. Hils Djørups og lever Alle vel.

Fader

12/2 69

 
[1] skrevet: brevet kendes ikke. tilbage