Dines Pontoppidan til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 17. februar 1869

du har ganske frie Hænder

[Onsdag 17.2.1869]

Kjære Morten!

Moder har meddeelt mig et Brev fra Dig om forskellige Pengesager og anmodet mig om, at give Dig Svar.

Min Tid er knap, saa jeg maa fatte mig i Korthed, men haaber alligevel at blive forstaaet.

Hvad Eders Skyld til Viinhandleren angaaer, da staaer den opført paa min Regning fra Langhoff. Jeg skal nu ogsaa nok betale den og ikke forlange andet Vederlag, end at I maae have Lærepenge i denne Erfaring og indbyrdes afgjøre, hvor Hunden ligger begravet.

Hvad angaaer Dine 200rd1, da ønsker jeg helst, at Du har ganske frie Hænder over dem, som Erik har havt over sine Rentepenge. Til den Ende maa jeg ansee 2 det for rigtigt, at Erik udskiller hele Din Sum fra Dine Sødskendes, at Du kan gjøre ved det hvad Du vil medens de øvrige Penge blive urørte staaende baade hvad Obligationer og Renter med Renters Renter angaaer. Jeg beder Dig derfor hilse Erik fra mig, at han vil udtage af Børnepengene:

a, Til Dig i Obligationer 225rd
b, Til mig (Moder2) i Oblig. 250rd

hvilke sidste Moder ville have anvendt til et nyt Instrument, saaledes at der bliver tilbage 225 x 9 rd til hvert af de 9 Sødskende c: 2,225rd i Obligationer med tilhørende Rentebog, af hvilken Erik ligeledes 3 maa udskille hvad Dig og mig tilkommer for den korte Tid, Samfundet3 har varet.

Hvorledes Du vil bruge Dine 200rd, maa Du helst tale med Din Broder om: han er Dig en nærmere Raadgiver end jeg og kan bedre sætte sig ind i Dine Ønsker og afveie dem overfor den lille Kapital, som jeg blot vil ønske om, at den mindst i 4 – 5 Aar maa være Dig til Glæde og Gavn under Opholdet ved Universitetet.

Jeg sidder midt i R. Nielsens Religionsphilosofi og glæder mig særdeles over 4 den. Jeg længes efter at høre fra Kirkekommissionen – ja der er flere større kirkelige Phænomener, som ere mig i min Eensomhed til Underhold.

Og hermed Gud befalet. Lad nu Erik læse min Anviisning; thi han er ansvarlig for Huusholdningen over det betroede Gods. Vi hørte igaar fra Tante Djørup4. Hils dem derinde og Vorherre give dem og Eder Lykke og Velsignelse, Hver til Sit.

17/2 69. I Hast.

Fader

 
[1] 200rd: Mortens andel af arven efter morfaderen, Morten Oxenbøll (død 20.10.1868). Ifølge testamentet (el. de almndeligt gældende regler?) skulle børnebørnene kunne råde over pengene fra deres 18. år. Morten var fyldt 18 3.1.69. tilbage
[2] Moder: ægtemanden havde (indtil 1899) fuld rådighed over hustruens arv. tilbage
[3] Samfundet: hermed menes muligvis familiens formuefællesskab til arven efter Morten Oxenbøll. Om HPs arveandel se Hamskifte, kap. 4. tilbage
[4] Tante Djørup: Augusta Oxenbøll, gift med læge Frans Djørup, Rosenborggade 3. tilbage