Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Højbroplads 5, København. 6. august 1895

ikke bange for, at Bogen bliver tyk

Højbroplads 5. 6/8 95

Kære Hr Pontoppidan!

De maa da ikke tro, at jeg skulde kunne vente paa Korrekturen, naar jeg har en hel "Bog" Manuskript imellem Hænderne fra Dem. Jeg har læst med megen Omhu og finder det at være en værdig Introduktion til Slutningsledet i Trilogien. Personlig synes jeg bedst om Regnvejret lige i Begyndelsen og saa om Markvandringen lige i Slutningen; Besøget hos den ækle gamle Kælling er mærkelig virkningsfuldt; mindst vil man√ maaske more sig√ over den store teologiske Disput; men jeg tror at [...] dens Plads i Bogens Økonomi og den er i og for sig god nok. – Hvis de andre Bøger bliver 2 omtrent af samme Størrelse, skal De ikke være bange for, at Bogen bliver for tyk; Thiele anslog Manuskriptet til mellem 4 og 5 Ark; som jeg sagde Dem, vilde jeg slet ikke være bange, om Bogen kom et rigeligt Stykke paa den anden Side af de 20 Ark, De maa endelig ikke af den Grund forholde os nogen af Emanuels Oplevelser eller slette nogen af Fejderne i Dommedagsbilledet.

Tegner er vistnok endnu borte fra Byen; foreløbig lader jeg Thiele sende ham de trykte Ark efterhaanden som de sættes, senere maa jeg vel anvende en mere slobroksagtig1 Fremgangsmaade.

Der var almindelig Spænding i Trykkeriet da jeg kom derom; jeg følte mig som 3 den lykkelige Overbringer af [en fugtskade har udvisket nogle ord] Dramaer, dog maa jeg bekende, at jeg hverken havde iført mig Kjole2 eller nye Glacéhandsker. Men Bogen skal nok blive propert behandlet alligevel.

Saa har jeg et Ærinde til Dem. Vi skal i Efteraaret paabegynde en ny Udgave af Professor P. Hansens illustrerede dansk Litteraturhistorie. Denne skal nu føres ned i Nutiden til den nyeste Litteratur (1ste Udgave gik kun til 1870). Og saa skulde vi gerne have Deres Billede i Bogen. Vil De foreviges som en Tolstojsk Bonde bag Ploven? eller som en Frants Halsk Officer fra Skagen? eller vil De gaa op til Tandlæge jeg mener en Fotograf 4 og for vor Skyld underkaste Dem den ogsaa efter min Mening utaalelige Lidelse at blive taget af. Jeg mener, at hvis De ikke gider dette, giver De os maaske Lov til at bruge det Fotografi, De forærede min Søster ifjor, som Grundlag for en Bogreproduktion. Men jeg lægger Spørgsmaalet ganske i Deres Haand.

Nu er til Forandring min Broder ikke rask. Vi ved ikke ret, hvad der er i Vejen, men han har maattet ligge tilsengs et Par Dage ude paa Landet. Forhaabentlig dog intet alvorligt3.

Mange Hilsener og Længsler efter Fortsættelsen til Dem og ligeledes mange Hilsener til Deres Hustru

fra
Deres hengivne
Gustav Philipsen

 
[1] slobroksagtig: lad, magelig, tvangfri; her menes nok snarere forenklet, ukompliceret. tilbage
[2] Kjole: dvs. den herrepåklædning der senere blev kaldt "kjole og hvidt". tilbage
[3] alvorligt: det var det, broderen Ludvig døde senere på året. tilbage