Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 2. december 1892

vort pekuniære Mellemværende

2 Decbr 2

Kære Hr. Pontoppidan!

Ja saa fik vi da slidt os igennem Det forjættede Land! Det er rigtignok i sidste Øjeblik før Jul, at den kan komme ud – sidst i næste og først i næstnæste Uge; men det gaar vel nok endda. Og hvad der er det vigtigste: hvis jeg tør stole paa min Dom saa er Bogen god og stemningsfuld jeg fik rentudsagt Taarer i Øjnene over de sidste Sider. Vi skal nok blive af med en hel Del af de 3000 Expl. Hr Holst har gjort sit lille Arbejde meget omhyggeligt; jeg tror, at De med Ro har kunnet lægge det i hans Haand. En Selvherskerdaad har jeg tilladt mig, nemlig at stryge Bemærkningen om Sammenhørigheden med "Muld"; jeg kunde ikke andet end finde den ganske overflødig og ligesom lidt 2 kejtet og jeg syntes det var forlidt at telegrafere om. De bliver vel ikke vred derfor?

Saa vilde jeg gerne vide, hvad jeg skal gøre med Deres Friexemplarer, om De har Nogen til at tage sig af deres Distribution o.s.v. for til Firenze vil De vel ikke have dem sendt allesammen. Jeg vilde meget gerne have Deres Besked omgaaende for at de, hvem Friexpl. er tiltænkt, kan faa disse i rette Tid. De fik 10 heftede og seks indbundne Expl. af "Muld"; jeg har ikke noget imod at stille nogle Stykker flere til Deres Raadighed trods min velkendte Misundelse mod dem, der faar Friexpl. i Stedet for at vise deres Interesse for Forfatteren ved at købe hans Ting. Vil De ogsaa sige mig, hvormange Expl. af "Muld" 2det Oplag, og hvor de ønskes sendt hen.

Og saa endelig et Par Ord om vort pekuniære Mellemværende. De har som Forskud udover skyldigt Honorar ialt modtaget Kr 4878.50 Øre. Honoraret for Det forjættede Land, 21¾ Ark à Kr 150.– bliver Kr. 3262.50 Øre, for Muld 2det Oplag 24 Ark à Kr. 75.– bliver det Kr. 1800.–, tilsammen 3 altsaa Kr. 5062.50 Øre, hvorefter De altsaa er i den Stilling at have Kr.184.– tilgode hos mig, hvorved jeg endda ærligvis bør fremhæve, at jeg jo er indgaaet paa at have 1000 Kr. staaende hos Dem som Forskud paa en Samling mindre Fortællinger.

Naar De har faaet Deres to Bøger ned og derved er sat i Stand til at verificere Rigtigheden af dette Regnestykke, sender jeg Dem et Par Honorarkvitteringer til Udfyldelse.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
P.G. Philipsen

[nederst på siden:] D. forj. L. og Muld 2 Opl.