Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 19. august 1892

at de to Oplag kan sælges imellem hinanden

19 August 92

Kære Hr. Pontoppidan!

Jeg har med Spænding modtaget og læst den første Sending af den nye Fortælling og jeg er ikke blevet skuffet. Jeg finder ikke, at det i nogen Henseende staar tilbage for "Muld" og det gaar vel i det hele dybere ned. For straks at faa afleveret mine Indvendinger, saa vilde jeg sige, at navnlig i 1ste Bog synes Periodebygningen mig lovlig stræng; jeg er ingen Ynder af den Herman Bangske Prosastil, og den Fasthed og om jeg saa maa sige Magerhed, De har paataget Dem, er baade i sig selv fortjenstfuld og passer fortræffeligt til Stoffet; men den gør jo nok sine Steder Læsningen lidt tung og sejg. Hvis jeg ikke tager fejl, er jeg derfor glad over, at 2den Bog i denne Henseende er friere og lettere skrevet. Fremdeles forekommer det mig nok, at De med en lovlig tyk Pegepind viser paa det "der skal bevises" f. Eks i [nogle ulæselige ord], i nogle af de politiske Ræsonnementer (Væverens eller saa udmærket sete Ræsonnementer sidst i 2den Bog vilde have gjort nok saa god Virkning, naar de ikke havde været fremsat i direkte Form). Men nu maa De ikke tro, at det betyder, at jeg ikke synes om Manuskriptet. Jeg synes at den [nogle ulæselige ord sidst på siden] 2 [...] Scene ude paa Marken er overmaade smuk og√ malende; jeg synes at Hansine lige fra derude ved Pløjningen til hendes rolige Syslen om det syge Barn er en stadig mere indtagende Figur, at det uhyggelige Optrin i Sovekamret er noget af det bedste De har skrevet, og jeg kan [...] den gamle Kone sige ved Sygebesøget, ja at saaledes har endnu ingen dansk Forfatter faaet en sjællandsk Bondekone til at tale; dette lille Stykke er en sand Perle. Nej jeg har kun gjort de ovenstaaende Bemærkninger fordi jeg ved, at De, hvis De finder dem grundede, har en saa stor Behændighed med smaa Pennestrøg at opnaa store Virkninger, at De siden i Rentrykningen vil kunne rette hine Smaating.

Altsaa jeg imødeser med virkelig Glæde Fortsættelsen og Slutningen og skal ikke skynde paa Dem; De skal naturligvis gøre Bogen færdig, før De giver den fra Dem; men jeg vilde jo nok ønske, at det var helt sandt hvad De i anden Forbindelse siger "Jeg har intet lovet"; De har desuden lovet noget: "I en nær Fremtid"1 og jo flere Købere "Muld" har faaet, til desto flere er Løftet blevet afgivet!

Af Hensyn til Bogens Bindtegning vilde jeg sætte megen Pris paa om Titelen snart kunde blive slaaet fast; De har aabenbart været heldig med "Muld"s Titel og finder vel nok ogsaa paa noget lige saa godt til Fortsættelsen.

3 Saa er der endelig Spørgsmaalet om 2det Oplag af "Muld". Jeg sender Dem idag under Korsbaand et Expl. af Bogen; men jeg haaber dog, at de Rettelser, De foretager, ikke bliver større end at de to Oplag kan sælges imellem hinanden. Status er nemlig følgende: Der var ved Nytaar ialt 600 usolgte Expl. tilbage, en 400 heftede og en 200 indbundne; den øjeblikkelige Status er ca. 120 heftede og ca. 260 indb., idet vi ved Konfirmationstiden maatte lade nogle indbinde af de heftede Expl. eftersom vi da ikke havde faaet tilstrækkelig [indbundne]. Nu er der ingen Tvivl om, at vi sagtens kan faa de 120 heftede Expl. solgt; men de indb. Expl. vil ikke kunne blive afsat lige saa hurtigt, og vi have derfor tænkt os den praktiske Udvej at udgive det nye Oplag, naar de heftede Expl. var konsumerede, og da at udlevere de indb. Expl. af 1ste Oplag samtidig for atter at kunne√ lade Boghandlerne disponere over Bogen. Men skulde Forskellen mellem de to Oplag blive saa stor, at dette ikke lader sig gøre, saa at vi maa vente med det nye Oplag, til ogsaa de nævnte indb. Expl. er udsolgt, skydes Tidspunktet herfor ud i en uvis og maaske ret fjærn Fremtid.

Jeg overlader til Dem selv at bedømme denne Sag; for mig vilde Kriteriet nærmest være det udvortes, at de to Oplag løb Side om Side og havde det samme Sidetal. Hvis dette slaar til, vil jeg gerne paabegynde Trykningen 4 snarest og bede Dem sende mig f. Eks. 7 à 8 Ark ad Gangen√, naar de er gennemrettede til Nytrykning med Besked paa, om De ønsker selv at læse Korrektur paa Bogen.

Ja hermed kan jeg slutte denne lange Epistel og beder Dem endnu engang om at se ligesaa lyst og fortrøstningsfuldt paa den nye Bog som jeg gør det.

Med venlig Hilsen
Deres forbundne
P.G. Philipsen

 
[1] I en nær Fremtid:Muld, s. 381: "Læserne af denne Bog vil kunne genfinde dens Personer i en anden, der udkommer i en nær Fremtid. [underskrevet:] Forf." tilbage