Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 13. oktober 1888

ikke uvenskabelig

13 Oktober 8

Hr. Henrik Pontoppidan

Hr. Galschiøt har bedt mig besvare Deres Brev fra igaar, da det ikke var ham men kun mig, der kunne træffe Disposition over "Danmark"s Text; jeg opfylder herved dette hans Ønske.

Det er mig meget imod ikke at kunne opfylde en Anmodning fra Deres Side; men det, De begærer, synes mig ikke rimeligt. Naar jeg paa en efter danske Forhold anstændig Maade har honoreret et Bidrag til "Danmark", forekommer det mig ikke urimeligt, at jeg ønsker, at Værket ikke savner den Tiltrækning, at et saadan, navnlig særlig værdifuldt Bidrag kun er tilgængeligt for 2 Værkets Købere; navnlig er dette af Betydning, saalænge Værket ikke er komplet udgivet og jeg altsaa venter at faa nye Subskribenter paa samme.

Jeg lod Deres sidste Brev ubesvaret for ikke at forlænge en unyttig Diskussion; heller ikke nu skal jeg komme ind paa de ikke faa mindre rigtige Bemærkninger i Brevet f. Ex. at Heiberg er kommet i Folkeudgave, at "Danmark" ikke skulde være udbredt nok saa meget som nogen af Dem udgivet Bog, at det f. Ex. ikke skulde findes i "Studentersamfundet", som har haft det lige fra Begyndelsen af; men jeg maa optage en Bemærkning om, at De formener Dem berettiget til uden mit Samtykke at optrykke Deres Bidrag til "Danmark" andetsteds; dette kan jeg paa ingen Maade erkende; jeg kan paa ingen Maade gaa ind paa den Anskuelse, at hvad De har skrevet i "Danmark" kan sammenstilles med Tidsskriftsbidrag eller lignende, og jeg tør under disse Omstændigheder 3 endnu mindre end ellers give et Samtykke, der fra Deres Side vilde blive udtydet som Godkendelse af en Ret, jeg ikke kan anerkende.

Jeg beder Dem ikke opfatte dette som en uvenskabelig Handlemaade fra min Side. Det er mit oprigtige Ønske at give enhver Forfatter hans gode fulde Ret og desuden at stille mig saa imødekommende overfor ham, som det paa nogen Maade er mig muligt. Men jeg kræver da ogsaa, at Forfatteren tager Hensyn til Forlæggerens Ret, baade den han√ har efter Loven og efter gyldige Kontrakter. Paa andre Vilkaar er et godt og tillidsfuldt Forhold mellem de to Parter en Umulighed.

Med Højagtelse
Deres forbundne
P.G. Philipsen