Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 5. november 1887

den gamle Historie gjentager sig

*22 *Octbr 1887 [Lørdag 5.11.18871]

Kjære Margrete!

Skjøndt det er Lisbeths Tour til at skrive, synes jeg dog jeg maa tale lidt med Dig om den uventede Begivenhed med Professor Zeuthens2 forestaaende Ægteskab. Efter det Indtryk det har gjort paa os kan jeg slutte mig til, hvad I har følt og suspenderer forresten al Kritik, medens man jo umueligt kan frigjøre sig for det veemodige deri. Man skulde synes, at den Mand 2 havde saa meget i sin Videnskab, sin Christendom, sine Minder og sin lille Dreng, at han var forholdsvis godt hjulpet – men – den gamle Historie gjentager sig.

Denne Efterretning har forresten haft en moersom Eftervirkning; Inger havde nemlig faaet en indtrængende Indbydelse fra Emilie Poulsen om at overvære hendes Bryllup den 11te November i Ryslinge, men kunde ikke rigtig faae Mod derpaa fordi hun havde saa megen Kritik oppe over for Vilhelm Hansen3; men nu synes hun, at naar en Mand 3 som hun anseer for saa fiin og alvorlig som Professor Zeuthen, heller ikke kan give sig bedre Tid, saa bliver han derved en Fortaler for andre. Og nu tager Inger til Bryllup og lader Kritiken blive hjemme.

Det staaer vi os i det Hele bedst ved, thi det Menneskehjerte er en underlig ufattelig Ting; man forstaaer daarligt sit eget og slet ikke andres.

Men nu maa Lisbeth forresten fortælle

Moder
vend om

4 Du maa endelig være forsigtig naar Du skal til Reengjøren og Sligt4. Kom ikke Hænderne i for koldt Vand, det kan let sætte Knuder i Brystet. Kys Din lille Pige og hils Din store Pige og Din store Mand da ogsaa.

 
[1] mest sandsynlige datering. Brevet må være skrevet efter Christines afrejse og før Zeuthens bryllup, og lørdag var den vedtagne skrivedag. Tallet "22" i brevhovedet er tilføjet med moderne skrift og senere end "Octbr. 1887", der må være Margrethes tilføjelse. tilbage
[2] Professor Zeuthen: matematikeren H.G. Zeuthen havde været gift med to af Emil Jespersens søstre, 1º i 1867 med Julie Henriette (1846-76) og 2º i 1879 med Marie Christine Louise (1842-8.2.1886). Zeuthen blev gift 3. gang 8.11.1887 i Skt. Jakobs kirke i København med Sophie Christine Frederikke Lawaetz, f. 1860 på Møltrup, Timring sogn, en datter af godsejer Otto Lawaetz, en holstener, der fra 1866 var ejer af Refsnæsgård på Røsnæs. – H.G. Zeuthen (1839-1920) var søn af præsten Fr. Ludv. Bang Z. og Magdalene Laub og var dermed fætter til Emil Jespersens første kone Johanne Justine Laub (1844-71). H.G. Zeuthen var stærkt kirkeligt engageret og sad bl. a. i styret for Dansk Missions Selskab. Hans bror Frederik Z. (1837-1915) var bestyrelsesmedlem i Indre Mission og fra 1901 IMs formand. tilbage
[3] Vilhelm Hansen: (f. 1853) valgmenighedspræst i Balle, gift 1º med Jutta Brodersen der døde 25.9.1886. Han blev gift 2. gang 11.11.1887 i Ryslinge valgmenighedskirke med Emilie Poulsen (f. 1858), Karl Povlsens søster. tilbage
[4] Reengjøren og Sligt: formaningen skyldes sandsynligvis, at Margrethe må påtage sig tjenestepigens arbejde indtil der er kommet en ny efter Christine, der rejste til skiftedagen. tilbage