Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 29. oktober 1887

hos Moder var det naturligst at være

Lørdag Formiddag *Spbr. Okt 1887 [29.10.18871]

Kjære Margrete!

Skjøndt det er Lisbeths Tour at skrive og hun meget nødig giver Slip paa den, har hun dog maattet overlade mig Pladsen, da hun har mange Ting for i Dag. Jeg vil ogsaa helst selv fortælle Dig lidt om Status her, thi mit sidste Brev√ sagde vist ikke meget2. Da var det kommet pludseligt over os, at nu skulde Knud udskrives fra Hospitalet og see at finde sig et Sted at være, da han er altfor svag til at tage til St Hans. Jeg havde forlængst sagt ham, at jeg ønskede, han vilde komme til mig, men dengang vilde han slet ikke gaae ind derpaa; men da det kom til Stykket og han skjønnede, hvor daarligt han kunde staae paa egne Been, saa følte han jo, at hos Moder var det naturligst at være. Vi fik derfor travlt; 2 men var heldige, thi Tirsdag Formiddag rykkede han ind og Inger ud. Inger boer nu paa Ørstedsvei 16-3- hos Frøken Møller3, en Søster til Fru Scharling4, og der faaer hun det nok godt om Selskabet ikke just er det moersomste, nemlig Frøken Fürst5, (Fru Vestermanns6 Søster) og en ung Student.

Hun har leiet sig ind en Maaned og sagt Knud, at hun kommer i intet Tilfælde hjem før; men det bliver vel maaskee alligevel et Spørgsmaal om vi kan holde ham i Tøir saa længe. – Du kan ikke tænke Dig som han saa daarlig ud, den Dag han kom; jeg turde næsten ikke see paa ham og kunde ikke sove hele Natten. Men nu synes jeg, han kommer sig for hver Time og jeg overraskes af de gode Kræfter han har. Han har en stærk Appetit og er meget forfrossen, men han gaaer ud og er navnlig i disse sidste milde Dage ikke saa lidt ude.

Lisbeth hjælper mig trofast med at kjæle for ham og dække op for ham, thi han sagde strax til hende: jeg vil helst spise tidt og 3 meget. Du kan tro, jeg er glad ved at have ham her, hvad skulde der ellers være blevet af ham? Han er mild og jevnt vel tilmode, men naturligviis svinger Stemningerne efter som han føler sig meer og mindre svag. Han kan ikke lide at blive spurgt om Fremtiden, men svarer: fortiden har jeg ingen anden Tanke end at blive rask.

Og vi Andre har heller ingen anden Tanke end at faae ham rask og dette vil Du nok kunde skjønne af dette Brev, thi nu, jeg har fortalt om ham, synes jeg der er slet ikke mere at fortælle. Især da jeg endnu ikke har hørt fra Mathilde; thi hun er dog ogsaa meget i mine Tanker i denne Tid.

Igaar havde jeg den Fornøielse at faae et overraskende Besøg af lille Børge, ledsaget af sin Hofstat (Forældre og Pige) og Du kan tro vi talte om lille Marie og ønskede hende nærværende. Det havde nok været værd at see de 2 sammen, forudsat da, at Mødrene ikke blev for jaloux. Børge var i kort Kjole, kunde lee, pludre, blæse og var virkelig meget sød. Vi sad jo ogsaa Alle beundrende omkring ham hele Tiden og han viste sig fra sin 4 bedste Side. Du kan tro det er rørende, at see, hvor glad Erik er for ham og Drengen vilde da ogsaa allerhelst være hos ham. Nu maa jeg nok være forberedt paa ikke at see Børge mere i Vinter, thi det bliver neppe oftere Veir for ham, og Erik er ogsaa bange for Mæslingerne. De kjørte herud i Drosche.

Inger seer vi ikke ret meget til; hun er jo optaget af mange forskjellige Ting. Hun er indbudt til at være sammen med Fru Nissen7 paa Søndag; men jeg er bange, det ikke lykkes; thi Fru Nissen, der er yderlig svag, er neppe tilsinds at gaae i Selskab nu hendes Concert8 faldt saa tarveligt ud. Inger har været oppe at hilse paa hende; hun var elskværdig, men en svag Moder, der har maget og stridt med en stor Børneflok, hun duer ikke til Concertgiverinde. Fingrene kan hun nok arbeide op, men Sjæleleiet er for deelt. Man kommer til at tænke paa Fru Edgrens9 smukke Fortælling "Sommerdrømme".

Nu de kjærligste Hilsner til Dig og Dine Kjære.

Og dermed Farvel.

Eders trofaste
Moder

Nu havde jeg Besøg af min Broder, der seer meget svag ud og vil tage sin Afsked til Foraaret. Ja – vi blive gamle.

 
[1] jf. Erika Lie-Nissens koncert. tilbage
[2] mit sidste Brev: i brevet 22.10.1887 meddeler MO at Knud vil blive udskrevet fra hospitalet. tilbage
[3] Frøken Møller: Laura Andrea Møller, f. 1825, som holdt pensionat på H. C. Ørstedsvej 16, 3. sal. Hun var datter af sognepræst Jens Møller i Grinderslev, Salling. tilbage
[4] Fru Scharling: Vilhelmine Marie Møller (1827-1900), gift med Dines' efterfølger som sognepræst i Randers Skt. Morten. Søster til Laura Andrea M. tilbage
[5] Frøken Fürst: Augusta Thora Fürst, f. 1819, ugift datter af grosserer Martin Ludwig Fürst i København. Boede hos sin søster fru Westermann i Randers i 1880. tilbage
[6] Fru Vestermann: Ida Sophie Westermann, f. Fürst, ovennævntes søster, gift med grosserer Theodor Carl Friedrich Westermann i Randers. tilbage
[7] Fru Nissen: den norske koncertpianistinde Erika Lie-Nissen (1845-1903). tilbage
[8] hendes Concert: Erica Nissens koncert fandt sted i Kasinos store sal torsdag 27.10.1887 og lørdag 29.10.1887. Den omfattede Schumanns musik til "Manfred" (opus 115) og Beethovens klaverkoncert nr. 5 i Es-dur. Koncerten 27.10. fik en meget rosende anmeldelse i Morgenbladet fredag 28.10.1887. tilbage
[9] Fru Edgren: den svenske forfatterinde Ann-Charlotte Edgren-Leffler (1849-92), hvis Sommerdrømme kom i dansk oversættelse 1886. tilbage