Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 7. marts 1885

lille Karen ligger dødssyg i Østby

den 7de Marts *1885 [Lørdag 7.3.18851]

Kjære Margrete!

Allerførst Tak for de deilige Æg og de søde smaa Blomster. Vi kunde strax tractere Louise2 med Æggesnaps, thi hun var her for første Gang og saae sød og glad ud, men var nok noget medtaget. Jeg Det er trist, at see hende gaae hjem til den forstyrrede Moder, der slet ikke forstaaer at hygge om hende og paa den anden Side, ikke vil høre tale om at søge Plads for hende paa Landet eller andetsteds. Naa – Det kan vel gaae en Stund endnu og hun lider forhaabentlig ikke saa meget under det, som vi synes, hun maa.

Fra Østby har jeg haft Brev i Dag; det er meget daarligt med lille Karen3 og nu beder de kun om, at den sidste Stund maa være nær. Maaskee har hun nu udstridt, det søde, lille Barn. Det er Hjernebetændelse. Jeg veed, Morten4 tog derover i Gaar; maaskee har Mathilde ogsaa været med, men det betvivler jeg dog, da alle Børnene i Hjørlunde ligge af Mæslinger; hidtil i mild Grad. Hvorledes 2 Henrik skal over komme over, at slippe den Øiesteen, begriber jeg ikke. Jeg beder kun til, at han ikke vil forhærde sig, men give tabt og lade sig hjelpe, saa kan hans lille Karen nok blive en Ledestjerne mod det Maal, hvortil vi Alle stunde. Det har været en haard Vinter for ham. Marie synes at være rolig; hendes Bonde-Natur hjelper hende, men hindrer hende jo ogsaa i at udtale sig.

Vi har haft megen Sygdom at spørge til og høre om, i den sidste Tid. Hos Børge Aagaards5 har de gaaet utroligt igjennem af Difteritis og en lille Pige er syg død. Paa Frederiksdal6 er et af Børnene meget sygt. – Og hvad der især har gaaet os til Hjerte er, at Jeannette7 atter har lidt af voldsomme Ansigtssmerter og atter er blevet opereret og kunde ikke bedøves; saa hun har lidt overordentligt.

Jeg sender Dig et Brev fra Kampmann og et fra Holger, saa kommer jeg saa nemt til det. Det sidste kan Du enten sende tilbage hertil eller til Samsø.

Stakkels Erik gaaer nu og kludrer med sin Madamme8 og sit Virtschaft og er ikke sær 3 glad ved noget af det. Godt at han kan komme herud at spise, thi her er jo altid en livlig Middagstund. Du kan ellers ikke tro, det er ikke let, at lægge Bund i de Karle Kl 4 om Eftermiddag[en]. Eriks Frokost er jo nu i al Tarvelighed og Valdemar faaer kun lidt smurt Smørebrød med sig. Saa jeg kjender ogsaa til Madsorger; men her kan jo Alt faaes naar man blot har Penge. Jeg beholder heldigviis Christine9 i Mai Maaned ogsaa; saa kommer jeg da saa langt og vil ikke sørge for Resten. – I Mai venter jeg da, at have Eders lille Pigebarn herinde og vi skal nok være gode imod hende. Eders Reiseplan seer rigtignok meget indbydende ud.

Stakkels Mathilde har Vrøvl med sine Norges-Planer. Du har maaskee seet, at Ulmanns Pigeskole10 om Sommeren er af en heel anden Art end hun havde tænkt sig; saa nu har hun opgivet at tage dertil, men jeg kjender ikke hendes nye Planer.

Inger er meget glad ved sit nye Flygel og Lisbeth dundrer løs paa det saa det er en Lyst; men jeg indseer nok, at til næste Vinter maa jeg leie et til Lisbeth, for at hun ikke√ reent skal øde det; thi et Aar endnu har hun jo Løfte paa at kjøre løs; saa skal der siges Stop 4 i det mindste for en Tid.

Men nu maa jeg ogsaa sige Stop i Dag og slutte med de kjærligste Hilsner.

Eders trofaste
Moder

Bogen er sendt til Fr Larsen. Skal jeg sende Æsken snart tilbage

 
[1] jf. Karens sygdom. tilbage
[2] Louise: Dorothea Louise Schmidt (1863-1940), Hans Peters forlovede. Datter af justitiarius i Viborg Jørgen Ludvig Schmidt (1815-81) og Betty Sophie Morville (1834-90). tilbage
[3] lille Karen: Henrik og Maries Karen døde 8.3.1885. tilbage
[4] Morten: Mortens almanak for 6. marts: "Jeg var med Matilde i Østby at se til Henrik og Marie. Deres lille Karen syg." tilbage
[5] Børge Aagaards: Børge Pontoppidan Aagaard (1840-1910), cand. pharm., materialist i Kolding, søn af Dines' søster Rasmine Frederikke Kirstine (1806-79). Hans datter Karen døde 22.2.1885 på sygehuset i Kolding. tilbage
[6] Frederiksdal: gården Frederiksdal ved Hälsingborg, som ejedes af Børge Peter Pontoppidan (1840-1902), søn af Dines' bror Hans Peter (1810-40). tilbage
[7] Jeannette: Maries søsterdatter Jeannette Bülow, f. 1854. tilbage
[8] sin Madamme: antagelig Eriks logiværtinde. tilbage
[9] Christine: tjenestepigen Kathrine Johanne Christine Møller, født 13.6.1861 i Randers, datter af murersvend Christian Møller og Marie Amonsen. Christine flyttede med Marie til København i maj 1881 og blev der til 1.11.1882, da hendes forældre – mod aftalen – ville have hende hjem til Randers, men hun kom tilbage til Marie 1.11.1883. I folketællingen 1.2.1885 for Maries husstand er hun opført som Christine Johanne Møller, 23 år, ugift, født i Randers, tyende. tilbage
[10] Ulmanns Pigeskole: Viggo Ullmann (1848-1910), norsk skolemand og venstrepolitiker, oprettede en folkehøjskole i Seljord i Telemark 1880, oprindeligt med adskilte kurser for de to køn, men fra 1882 med fællesundervisning for gutter og jenter. tilbage