Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Harsdorffsvej 7. 3. juni 1881

Tiden løber her i det store Kjøbenhavn

den 3die Juni *1881. [Fredag 3.6.1881]

Min kjære Margrete!

Nu er det nok paa Tiden, du atter faaer Brev, skjøndt jeg begynder at fristes til at skyde al Meddelelse ud til vi sees, og det er egentlig ogsaa for varmt til at foretage sig noget; men Du maa dog ikke vedblivende gaae i de Tanker, at jeg er kommet hjem fra en Hjørlunde-Tour, thi der har jeg endnu ikke været. Forskjellige Ting gjorde det ønskeligt at opsætte Reisen og nu husker jeg, den skal gaae for sig paa Onsdag; derimod har Morten og Julie med de 2 store Børn været herinde en Dag1 til stor Fornøielse for os Alle. – Tiden løber for os her i det store Kjøbenhavn, og vi har ondt ved at faae Hold paa os selv og alt, hvad vi har 2 under Hænder, men jeg haaber paa, det skal lykkes, at blive samlet og stille, trods al det urolige Liv her. Adskillige Ting ere komne i Orden; Erik gaaer hver Dag paa Hospitalet og til Øien-Klinik; Inger er begyndt med sine Jødebørn2, hvor Underviisningslocalet er en Havesal med pladskende Springvand; Holger sidder i Nyboder og læser til sin Examen, der nok ikke er saa let, men han gaaer ogsaa hver Dag til Manuducteur; Lisbeth skal den 14de til Prøve hos Frøken Zahle3, men begynder dog ikke før den 1ste Septbr; og ved Siden af al dette færdes der i det friske grønne, saa vidt det kan lade sig gjøre. Knud har været paa en deilig Skovtour med Dr Varmings4 eller maaskee rettere med Din Svoger Karsten5.

– Kampmann6 er nu blevet constitueret som Byfoged og residerer paa Byfogedcontoiret, medens Marie har Honnens7 til 3 Nabo, saa nu er der allerede Opløsning i deres lille Paradis derude; og hvad der saa kommer, det er ikke godt at vide, og det er i hvert Fald trangt, at gaae i saa megen Uvished. – Men om alle disse mange Ting faae vi god Ro til at tale; thi Erik og jeg holde ved vore Planer, at komme til Magleby først i Juli. Hvorlænge Erik kan falde i Ro der, det veed jeg ikke, men jeg bliver der nok en halv Snes Dage og bliver vel saa afløst af Inger og Lisbeth. Jeg vilde meget gjerne have haft Inger med, men det lader sig vel neppe gjøre. – Gid jeg kunde være hos Eder i Pintsen, thi det falder mig saa trangt med Kirkegang her i Kjøbenhavn; jeg veed ikke, hvorledes jeg skal finde mig tilrette i saa Henseende. Dersom jeg ad Aare er rask nok dertil saa kommer jeg vist til Eder i Pintsen; denne Gang vil jeg nu prøve, hvorledes det kan gaae i Helligaandskirken8, hvor jeg kan benytte min Broders Plads9. Gud give os Alle en god Pintsefest! Vil du nu hilse Din Husbond mange 4 Gange fra os; Erik takker for Brevet. Hvorledes befinder Du Dig ved Carlsbaderkuren? Nu mange Hilsner ogsaa til lille Hanne fra Eders

trofaste
Moder

Ogsaa i Dag kan jeg sende en frisk Hilsen fra gamle Tante10, der lige har forladt os.

 
[1] en Dag: dette besøg fandt sted 29.5.1881, men Morten havde besøgt moderen alene 22.5.1881 (Mortens almanak). tilbage
[2] Jødebørn: grosserer Ph. W. Heymans børn på Strandvejen, hvor Inger gav spilletimer. tilbage
[3] Frøken Zahle: Natalie Zahle (1827-1913) oprettede pigeskole i København i 1852; skolen havde fra 1877 til huse i N. Zahles skolekompleks på Nørre Vold. tilbage
[4] Dr Varmings: sandsynligvis botanikeren, dr. phil. Eugen Warming (1841-1924), der var gift med Emil Jespersens søster Johanna Margrethe (1850-1922). tilbage
[5] Karsten: cand. polyt. Carsten Friis Jespersen, f. 17.10.1853, død 20.5.1882 i Paris, Emil Jespersens bror. tilbage
[6] Kampmann: Niels Øllgaard Kampmann var konstitueret i sin afdøde fars embede som herredsfoged og skriver i Rougsø m. fl. herreder 17.12.1878 – 1.6.1881, med embedsbolig på Tøjhushavevej. Derefter blev han konstitueret byfoged indtil en ny blev udnævnt efter Honnens. tilbage
[7] Honnens: Gustav Adolph Honnens (1832-1906), byfoged (politimester) i Randers siden 1.6.1872, udnævnt til herredsfoged i Rougsø m. fl. hrdr. 19.5.1881, hvorved Niels Kampmanns konstitution ophørte. tilbage
[8] Helligaandskirken: her var Thomas Skat Rørdam sognepræst. tilbage
[9] min Broders Plads: Vilhelm Michael Christian Oxenbøll var borgmester i Stubbekøbing. Han var samtidig landstingsmand og havde derfor bolig i København. Han må have erhvervet sig brugsret til pladser i et stolestade i Helligaandskirken. tilbage
[10] gamle Tante: Dines' søster Marie (1804-88) der boede Fælledvej 19. tilbage