Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Harsdorffsvej 7. 24. maj 1881

nu gjælder det Volter af en alvorligere Art

[Tirsdag 24.5.18811]

[til Margrethe]

[side 1 + 4 mangler]

[Jeg har endnu ikke været i Hjørlunde.] 2 Børnene have været syge, men gaaer Alt vel tager jeg derud2 paa Lørdag og de Andre hente mig saa paa Søndag Mandag. Der skulde jeg saa mødes med Henrik og hans Marie, saa der er endnu meget tilbage for mig at gaae ind til. – Du undrede Dig over, at jeg ikke havde fortalt om den Begivenhed3; men det var kun fordi jeg havde forstaaet det saaledes, at de ønskede det fortiet. – Jeg har naturligviis ikke været glad ved den Nyhed, men dog heller ikke bedrøvet; og er det saaledes, som jeg fra flere Sider har hørt, at hun er en meget forstandig Pige med et dybt Sind, saa kan hun nok være til Gode for Henrik; og jeg føler godt, at der fra hendes Slægts Side kan være fuldt saa megen Grund til at trække paa Skulderen, som fra vor. Imidlertid har de taget godt imod ham og jeg troer og haaber, at jeg ogsaa skal kunne tage imod hende uden at saare hende. Jeg er naturligviis ikke blind for, at det er af de vanskelige Forhold, der har mange Skjær; men Henriks hele Fremtidskaar 3 ere jo saa problematiske, at jeg kun kan lukke mine Øine og folde mine Hænder med Bøn til Ham, der leder Hjerterne som Vandbække.

Nu forestaaer der jo ogsaa en Begivenhed, der heller ikke er let at gaae imøde, nemlig at hans første Bog4 udkommer, og jeg skjønner nok, at der er Ting deri som jeg og mange ikke vil synes om; men der skal dog ogsaa være gode Ting deri. – Jeg maa i denne Tid saa ofte tænke paa, hvor det gyste i mig, naar jeg saa de mange kraftige Drenge slaae deres Volter i Trapezet, thi nu gjælder det Volter af en alvorligere Art og jeg maa nødvendigvis bæve derfor. Men Vorherre har været mig saa naadig at give mig et stille Sind, der ikke har saa svært ved at bøie sig.

Erik5 har det godt og det er en stor Glæde at have ham tilhuse; han og Knud6 have meget Udbytte af hinanden og Erik møder hver Morgen paa Hospitalet. – Inger har været saa heldig, at hun allerede 1ste Juni skal begynde med 3 Elever, der give hende 24 Kr om Maaneden. Det er rigtignok hos en Jødefamilie, Philip Heymann7 paa Strandveien; hun skal tage derud 2 Gange om Ugen, men 4 [resten af brevet mangler]

 
[1] brevets dato kendes fra Ib Ostenfeld (1984). Marie Oxenbøll var netop flyttet til sin søster, Mathilde Bülows lejlighed Harsdorffsvej 7. tilbage
[2] derud: besøget i Jørlunde fandt sted fra onsdag 8. til fredag 10.6.1881 (Mortens almanak). tilbage
[3] den Begivenhed: Henriks forlovelse med Mette Marie Hansen. tilbage
[4] hans første Bog: Stækkede Vinger, der udkom i november 1881. tilbage
[5] Erik: var kort tid forinden kommet hjem fra en rejse til Amerika og havde antagelig fået en midlertidig hospitalsstilling i København. Han rejste til Amerika igen i oktober 1881. tilbage
[6] Knud: var kandidat på Kommunehospitalet. tilbage
[7] Philip Heymann: direktør for A/S Tuborgs fabrikker Philip Wulff Heyman og hustru Hanne Emilie f. Adler. Folketællingen 1880 registrerede otte hjemmeboende børn, 5 piger og 3 drenge. tilbage