Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. 28. januar 1881

Iistransporten

Fredag den 28de *Jan. 1881 [28.1.1881]

Kjære Margrete!

Knud har ikke tænkt meget paa Iistransporten, da han lod vedlagte Brev gjælde baade Dig og mig, thi det bliver gode gamle Efterretninger før Du faaer dem; men derfor blive de lige betydningsfulde og har i Dag fyldt mine Tanker en heel Deel. Men jeg tør ikke begynde paa noget Raisonnement, da jeg ikke endnu er ret dygtig til Skriveriet, men maa fatte mig saa kort som mueligt. Inger har en bolden Finger paa høire Haand, saa hun er ogsaa undskyldt. Jeg har det ellers ret godt, men kan dog ikke være mere end den halve Dag oppe. – Du skal snart faae Brev igjen, dette er kun et Addressebrev1. Jeg skylder Jer jo Tak 2 for saa meget godt fra Juletiden. Siig Hanne, at jeg er saa glad ved hendes Billede.

Den søde Hedvig ligger nu stille hen uden at kunne kjende nogen; man kan kun bede til, at hun snart maa sove hen. Da Inger i Søndags var der, talte hun kjærligt om Dig og spurgte til Dig; de sidste Dage har hun Ingen kjendt.

Hos Kampmanns er der en Deel Forkjølelse blandt Børnene, især er lille Erik temmelig medtaget.

Men som sagt, Du hører snart igjen fra os.

Vore kjærligste Hilsner ved Din

trofaste
Moder

 
[1] Addressebrev: følgedokument til postpakker i form af en konvolut, hvori der måtte lægges et brev, dog således at konvolutten (adressebrevet) højst måtte veje 15 gram. tilbage