Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. 24. september 1880

Brev fra Henrik med vaiende Flag i Toppen

den 24de Septbr *1880 [Fredag 24.9.1880]

Min søde Margrete!

Nu da vi hver Dag mindes om at Vinteren er i Anmarsch, faaer jeg tidt en stærk Følelse af, hvor langt Du er kommet bort fra mig og det er ikke langt fra, at Magleby viser sig i en Afstand i Lighed med St. Thomas1; thi de andre fraværende Børn har jeg dog i en Klump i og ved Kjøbenhavn, men I ere rigtignok Udflyttere for Alvor.

Dog – jeg veed jo I har det godt med hinanden og ogsaa har fundet en aandelig Jordbund at faa Fodfæste i, saa jeg i Virkeligheden dog glæder mig over at vide Eder i Magleby, især dersom Emils2 Hals√ vilde være heel skikkelig. Nu maa I passe godt paa hinanden i den lange Vinter; Du paa ham og han paa Dig, thi I behøve det begge To, fordi I Begge ere saa iltre i Tøiet; men dermed mener jeg naturligvis ikke, at I skulle krybe i Kakkelovnskrogen som mig.

2 Du kan tro, jeg er glad ved, jeg ikke kom paa nogen Efteraarsreise, thi det var aldrig gaaet godt; det er kun midt paa Dagen i godt Veir, at jeg kan færdes. Derfor er det jo ogsaa, at jeg ikke holder af at tænke paa hvor langt der er imellem os, thi jeg duer ikke til at være Reisende.

Jeg er ellers i Dag rigtig glad og taknemmelig for den Lykke, Henrik har haft med sit Soldaterværk. Jeg har haft Brev fra ham med vaiende Flag i Toppen, der mældte, at han var blevet fri for Korporalsnoren og havde trukket sig fri for Vintertjenesten, saa paa Tirsdag bliver han "hjemforlovet" som Pioner ved 2den Ingenieurbataillon og skal kun møde i Krigstilfælde. Lyder det ikke fornøieligt?

Jeg har ogsaa i Dag haft godt Brev fra Julie, der nu er i god Gang med at forsyne sit Huus til Efteraarsmødet den 12te Octbr3, og som i det Hele lader til at være ved godt Mod; jeg troer nok, hun er meget glad ved at vente Mathilde. Den samme 3 Mathilde sender sin kjærligste Hilsen; hun staaer i St[r]ygning til op over begge Øren og faaer i det Hele nok at tage fat paa inden sin Afreise, hvilket da ogsaa gjælder mig, thi hun maa jo hjelpes med at faae sit Tøi istand. Jeg har jo i det Hele altid meget at varetage og tænke paa og det er en stor Lykke for mig, skjøndt jeg meget nødigt vilde høre til dem, der dræber det bedste ved deres Arbeide og Travlhed.

Jeg sender hermed Ingers sidste Brev for at spare mig at fortælle om hende, men jeg vil gjerne have det tilbage. For et Øieblik siden var Ellen Koch4 her og mældte sig som Elev5; jeg troer ikke, hun bliver af de opmuntrende.

Jeg vilde saa gjerne, inden jeg slutter dette Brev, kunde sig Dig lidt Besked om Hedvig6, saa jeg lader det ligge en Dag over i det Haab, at kunne komme derud. Jeg vilde saa gjerne forsøge, at gjennembryde den Vold, de har kastet op om sig derude; og det er i Grunden intet Under, de forskandse sig, thi jeg troer nok 4 Hedvig er blevet saa maltracteret af den Bay'ske Klikke7, at der ikke er levnet hende meget. – Nu er Christiansborg Mølle8 solgt og Bang har kjøbt Ingerslevs Sted.

Hos Kampmanns har de det godt og fra Erik faaer jeg stadigt smaa Breve, der sige mig at han længes meget efter sin Reise.

Lørdag Aften.
Nu har jeg de kjærligste Hilsner til Dig fra Hedvig; hun kunde ikke tidtnok gjentage dem, samt bede mig takke for Brevene. Hun var saa kjærlig og sød og smuk, men saa gjennemrystet og zittrende at man kun med den yderste Varsomhed kunde røre ved det, der angaaer hende selv. Nu var Moderen atter ret trøstet, men det bliver vist en drøi Vinter at komme igjennem, thi Hedvig har nok atter betinget sig at hans Navn9 ikke maa nævnes. Stakkels lille Hedvig, hun kan dog ikke komme til Fred med sit eget Hjerte. – Nu Farvel, det haster med Brevet; de kjærligste Hilsner til Din Ven og lille Hanne fra Mathilde og Din trofaste Moder.

[nedefter i venstre margin af side 4:]
Mathildes Daarlighed bestaaer i en hoven Mund

 
[1] St. Thomas: hvor Erik Pontoppidan opholdt sig. tilbage
[2] Emils Hals: Emil Jespersen led af en langvarig halskatar. tilbage
[3] en tirsdag, i Mortens kalender betegnet som dagen for skolens åbning. tilbage
[4] Ellen Koch: antagelig Ellen Koch, f. 1862, datter af adjunkt Jørgen Hansen Koch og Christine Sophie Møller. tilbage
[5] Elev: af Inger, i klaverspil. tilbage
[6] Hedvig: Ane Hedvig Jacobsen, f. 1855, som boede hos sin mor, enkefru Kirstine Jacobsen f. Møller i Østergade 16. tilbage
[7] den Bay'ske Klikke: familien Bay i Middelgade 3. Folketællingen 1.2.1880 og vejviseren 1881 oplyser, at 2. sal beboedes af købmand og konsul Niels Nielsen Bay, senior, gift med Ane Hedvig f. Møller, der var søster til enkefru Kirstine Jacobsen. Her boede også deres 36-årige ugifte datter Nicoline Christine Severine. På 1. sal boede deres 32-årige ugifte søn, læge Niels Hansen Bay, og i stuen deres 29-årige ugifte søn, købmand Niels Nielsen Bay, jr. – De tre søskende Bay var således Hedvig Jacobsens kusine og fætre. tilbage
[8] Christiansborg Mølle: gården Christiansborgs mølle lå på Randers bys Østervang ved Hadsundvej omtrent hvor Lindevej går i dag (2005). To af enkefru Kirstine Jacobsens brødre havde været ejere, men afhændede den i 1875 til proprietær Niels Berg Bang, som solgte den igen i 1880 og købte Udbyhøjvej 6 af forligelseskommissær L. Ingerslev (skøde 22.11.1880). tilbage
[9] hans Navn: pastor Niels Ewaldsen, hvis bryllup med Hedvig var bestemt til 16.7.1880. Brylluppet blev aflyst, antagelig p. gr. af Hedvigs psykiske tilstand. tilbage