Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. 8. september 1880

jeg har frydet mig ved at følge mine Børn

Onsdag *Septbr. 1880 [8.9.18801]

Kjære Magga!

Du har vel nok saa megen Interresse for Sølvbryllupet2, at Du har Lyst til at læse Ingers Beskrivelse, der er varm af Festen og jeg sender Dig den√ derfor, tillige med Sangene, men maa endelig have det tilbage inden Mandag, da jeg vil sende det til Erik, for hvem det jo maa have særlig Interresse, at faae meget at høre derom. Det har tilvisse været en storartet og velsignet Fest.

– Her staaer det vel til og Kampmanns Børn ere søde og raske; jeg har frydet mig ved at følge mine kjære Børn paa deres forskjellige Reiser og der er altid nok, der beskjæftiger og optager mig, saa det er langtfra, at jeg har formegen Ro; tvertimod jeg kunde nok behøve at samle mine Tanker noget mere. Nu kommer imidlertid den lange Vinter med de lange Nætter og saa kommer vist ogsaa de lange Timer. 2 Men først kommer jo baade den ene og den anden og bringer Liv og Friskhed med og dertil kommer kan føies, at der bliver meget Arbeide inden min kjære Mathilde drager af.

Her kunde vel nok være en Deel at fortælle om Kasernens Brand3 og sligt; men Aviserne besørge jo meget for os af den Art, og nu sidst gjennem Kampmann, veed Du jo saa god Besked om os. Derfor skal det i Dag blive ved disse hastige Linier og kjærlige Hilsner fra os Alle

ved Moder

 
[1] jf. Djørups sølvbryllup og kasernebranden. tilbage
[2] Sølvbryllupet: Djørups sølvbryllup var 6.9.1880. tilbage
[3] Kasernens Brand: ilden udbrød søndag aften 5.9.1880 på furageloftet i det sydvestlige hjørne af Rekrutkasernen og bredte sig med stor hast til alle 3 længer, der brændte ned til grunden. Det var den største ildebrand i Randers i mange år, og det mentes den var påsat. tilbage