Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Adelgade 14, Randers. 24. maj 1880

Jeg lader følge et lille Brev fra Henrik

den 24de Mai *1880. [Mandag 24.5.18801]

Min søde Margrete!

Trods Vind og Veir har jeg i Dag været ude at kjøbe medfølgende Manskjetknapper, som du formodentlig synes er rædsomme men som dog vel maa kunne gjøre Tjeneste om Morgenen. Jeg skal nok minde Valdemar.

Hermed følger ogsaa Hatten og 3 Lommetørklæder til Lisbeth; de ere hverken rullede eller strøgne, men hun trænger vist voldsomt til dem. Hils hende og hils Hanne og sig dem Tak fordi de havde tiltænkt mig et lille Besøg. Desværre kan man ikke tage Ønskehat paa 2 og gjøre den Slags smaa Afstikkere; nu maa jeg være glad for de Dage da jeg havde saa mange af mine Kjære om mig; og glad ved at tænke mig dem, hver paa sin Plads, i sin Gjerning under vor himmelske Faders Varetægt og Velsignelse.

Her er naturligviis blev[et] meget stille paa een Gang, nu vi end ikke har vort Spilleværk hjemme, men det er unægteligt, at vor Bolig egner sig bedre til vort daglige Liv, end til at samle Børnene og dog skjønner jeg meget paa, at den dog kan udvide sig saa godt, som det har viist sig.

– Ja, vi maa være flittige til at skrive til hinanden og derved gjøre Afstanden saa kort som muelig, thi det er vist, at derved vinder man 3 en stor Magt over Rummet; jeg er vis paa, at det Magleby, der endnu ligger saa langt borte for mig, vil komme mig meget nærmere, naar I først ret have faaet Gang og Sæde der. Det hjelper allerede, at jeg kjender Møen og har kjære Minder derfra.

Jeg lader følge et lille Brev fra Henrik2, men maa forresten see at blive færdig, da Frederikke Vachs3 er kommet og sidder og venter paa mig. – Vi ere Alle raske, men Stormen tuder vældigt. Igaar var Inger hos Buhls til Barnedaab4. Mathilde har ikke videre Lyst til at følge Kpms Børn ind, saa hun bliver i Ro, hvilket jeg ogsaa er gladest ved. Paa Lørdag skal Hans Peter5 nok op og paa 4 Søndag vil vi til Alters i Harritslev og paa Mandag6 er det jo en Dag, hvor hun jo ikke kan have Lyst til at tumle sig, saa det kan let forstaaes at hun helst bliver hjemme.

Farvel Du kjære Lille! hils Din Ven, Hanne og Lisbeth fra os Alle men særligt fra

Din trofaste
Moder

 
[1] jf. Kirsten Buhls dåb. tilbage
[2] Brev fra Henrik: fra HP til moderen er der via Margrete kun bevaret brevet fra juni året før. tilbage
[3] Frederikke Vachs: Albertine Frederikke Wachs, f. 1834, bestyrer af Frøken Wachs' Pigeinstitut, Østergrave 26. Hendes to yngre søstre, Karoline Louise, f. 1836, og Henriette Wilhelmine, f. 1850, var lærerinder ved instituttet. tilbage
[4] Barnedaab: overretssagfører Adolph Thorvald Buhls datter Kirsten, f. 24.3. blev døbt 23.5.1880. tilbage
[5] Hans Peter: blev student 1879, så det må nok dreje sig om hans philosofikum-eksamen. tilbage
[6] paa Mandag: mandag 31.5. er Dines Pontoppidans dødsdag. tilbage