Henrik Pontoppidan til Marie Oxenbøll
Sendt fra Admiralgade 24, København. 12. juni 1879 (eller 19. juni)

Jeg er så inderlig glad

Admiralgade No. 24.
Torsdag

Min kjære Moder!

Tak for de Dage, jeg var hjemme – og for alle Dage. Jeg er så inderlig glad over, at jeg så' vor kjære Fader i hans sidste Timer og tog hans sidste Åndedræt; thi på dèt jeg kan jeg leve og føle, at vort Liv ender ikke her. Jeg takker ham for hans Liv og for hans Død; thi i begge Dele har han været mig et lysende Exempel; han har ledet mig med en varm og kjærlig Hånd, som jeg ikke skal slippe; thi den rækker ud over Død og Grav; jeg føler måske nu mere end nogensinde, hvormeget han har været for mig. Nu er han lagt i Jorden som et Frø, der vil spire, og voxe op af hans Grav som et skyggende Træ med lutter gode Frugter, hvoraf vi kan plukke.1

Nu er jeg igjen i Gang i den gamle Maskine, men i Slutningen af Måneden tager jeg ud til Skodsborg – eller jeg bliver her og tager hver Morgen derud. Jeg skal nemlig lave en Hovedlandevej fra Lyngby til Skodsborg – d.v.s. et Projekt dertil; det vil dog kun tage mig en 4-5 Dage. – Portneren kom i Dag op til mig på Læreanstalten og sagde, at der var et Bud til mig med Arbejde fra Carlsberg Bryggeri; jeg blev naturligvis voldsom glad; for thi Capt. Jacobsen2 kan det jo nok betale sig at arbejde for; men jeg blev ynkeligt skuffet; thi hele Arbejdet indskrænkede sig til en lille Tegning, jeg skulde udføre efter en lille Maskine, og som knap vil tage mig en halv Dag, og for hvilken jeg højst kan forlange 10-12 Kr., men jeg tager dog dem med, og gjør det i dèt Håb, at der vil følge mere efter; måske kan man en Gang i Tiden blive ansat som Konstruktør derude!

Min Overrejse gik godt i det gode Selskab og med min Dæksbillet; jeg ærgrede Morten og Lauritz3 med at regne ud, at hvert Minuts Søvn (eller Hvile) de havde fået, havde kostet dem over 3 Øre. Min Sovekammerat på Dækket var for Resten en meget nobel Mand, nemlig en af Kampmanns4 Forbrydere, der under Betjent Petersens Bevogtning blev ført til Hjemsted.

Jeg vil bede dig hilse Mathilde5, og sige hende, at Frøken Tornøe6 vil være hende meget taknemlig, dersom hun kan skaffe hende 1 af de Oste, jeg talte til hende om. Betalingen for Osten skal komme umiddelbart efter at den er modtaget.

Nu mange Hilsner til alle og til den gamle Præstegård, fra

din hengivne Søn
Henrik

 
[1] et Frø, der vil spire: Jf. Paulus første brev til korinterne 15.36f:

Det, som du saaer, bliver ikke levendegjort, med mindre det døer. Som det forholder sig med den udstrøede Sæd, hvis grovere Dele først maae afsondres, førend den ædlere Spire, som indeholdes deri, udvikler sig og fremstaaer i Stængel, Ax og Kjærne" [v. 42:] saaledes ogsaa med de Dødes Opstandelse. Hvad der saaes i Ringhed, skal opstaae i Herlighed, hvad der saaes i Skrøbelighed, skal opstaae i Kraft.

Stedet er citeret efter HPs farfars ligtale i 1821 over vennen, pastor Johan Paludan Fanefjord, en tale der blev trykt og som HP kan have læst i begravelsesdagene. Børge Pontoppidans gengivelse svarer ikke præcist til den danske oversættelse. Og ganske poetisk former HP sit eget billede i det skyggende træ, måske i forlængelse af fortsættelsen hos farfaderen:

Ingen af Eder, mine Tilhørere! drager i Tvivl: at det i Jorden udstrøede Sædekorn, derefter opvoxer til Plante og Træe, fordi vi daglig have det for Øie, uagtet denne Naturens Vrikning endnu er indhyllet for os i et uigjennemtrængeligt Mørke.

tilbage
[2] Capt. Jacobsen: Bryggeren J.C. Jacobsen var medlem af borgervæbningen i København, fra 1848 som kaptajn. tilbage
[3] Lauritz: formentlig Lauritz Nannestad fra Fussingø (f. 1864), søn af en halvkusine til HPs mor og tidligere klassekammerat med lillebroderen Valdemar. I København skulle Lauritz måske være sommergæst hos læge Djørup i Rosenborggade hvis kone var en søster til HPs mor. Lauritz havde nok bedre råd end Henrik til en soveplads. tilbage
[4] Kampmann: HPs svoger, gift med hans storesøster Marie og på dette tidspunkt konstitueret i sin afdøde fars embede som herredsfoged. tilbage
[5] Mathilde: HPs nærmeste lillesøster (f.15.12.1858). tilbage
[6] Frk. Tornøe: HPs pensionatsvært i Admiralgade. tilbage