Marie Oxenbøll til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 31. december 1878

Nytårsbrev til Henrik

Nytaarsaften 1878 [31.12.1878]

Kjære Henrik!

Inden det gamle Aar gaaer til Hvile maa jeg have en lille Hilsen afby til Dig med Tak for Dine smaa Julebreve og med gode Ønsker for det nye Aar. Jeg kan ikke sige Dig hvor jeg er glad ved at vide at Du flytter hen til Frøken Tornøe; det har lettet en Steen fra mit Hjerte, thi jeg har længe haft en Følelse af, at du ikke havde det rigtig godt og ikke var rask. Nu er jeg blevet beroliget ved at vide Dig under venlig Omsorg, hvilket var aldeles nødvendigt for at Du i Ro skal kunne gaae det sidste anstrengende Aar imøde. Hun vil nok passe paa, at Du er god mod Dig selv og at Du ikke fattes det Fornødne. Hvormeget skal Du betale for Dit Ophold der? Hvordan vil det gaae med Pengene?

Det er jo lidt veemodigt at høre om, at Du kun har kjendt Julen paa de Pebernødder, vi sendte Dig herfra. Det er jo kun fordi Du selv trækker Dig tilbage fra Alt, hvad der kunde 2 bringe Julen til Dig. Jeg vilde jo saa gjerne haft Dig hjem, Vorherre vilde saa gjerne have Dig i sin Menighed og i mine Søstres Huse er Du ogsaa velkommen og de spørge tidt efter Dig. – Maatte Du nu i Dit nye Hjem komme lidt bort fra Dine eensomme Griller og ogsaa blive rigtig rask. Hvorfor spørger Du ikke Onkel Djørup1 tilraads for den slemme Hovedpine?

Herhjemme har Julen gaaet meget stille, men derfor ikke uden Høitid. Fader er nemlig endnu sengeliggende og kan kun være oppe en halv Time om Dagen; ja, igaar paa min Fødselsdag kunde han slet ikke være oppe. Men i Fremgang er han dog ligefuldt og har ogsaa faaet bedre Appetit. Vi tør ikke see ud over den nærværende Dag, thi saa vil der komme saa mange Bekymringer med Hensyn til Embedsgjerningen; foreløbigt er det nok at pleie og passe ham fra Dag til Dag, og det gjør vi baade med Glæde og godt Haab.

Han sender kjærlig Hilsen, og det gjør da ogsaa Dine Sødskende. Mathilde overraskede os med at komme Aftenen før min Fødselsdag, derimod kom Morten ikke paa Grund af 3 Veirforholdene; han skulde jo have viet Carl Poulsen [i.e. Karl Povlsen] 3die Juledag, men godt var det, han ikke kom afsted, thi han var ikke naaet hertil i rette Tid. – Fra Margrete have vi jevnligt Brev; der er jo tungt og trykket dernede2 men hun gaaer jo mildt og kjærligt imellem dem; hun meente, at Du var bortreist, da de Intet havde hørt fra Dig angaaende en Comission, Jensen nok havde betroet Dig.

Det er et underligt alvorsfuldt Aarsskifte for os, thi der har været mørke Skyer oppe over Aarets sidste Maaneder og Solen har haft ondt ved at komme frem; Gud give nu "Lykke og gode Raad" i Dagene som kommer.

For Niels og Marie er Fremtiden jo ogsaa uvis og spændende; han vilde nok i et Par Aar være Fuldmægtig3 under den nye Herredsfoged; men det er jo meget uvist om det vil skee. Fru Kampmann og Mariane flytte til Kjøbenhavn for at bo sammen med Christian. Om Etatsraadens Formuestilstand har jeg intet Begreb.

Nu, Farvel, Du kjære Søn! et godt og glædeligt Nytaar ønskes Dig ved Din trofaste

Moder

 
[1] Onkel Djørup: moderens svoger, lægen Frans Casper Djørup (1813-1908). tilbage
[2] dernede: i Nykøbing Falster, hvor Margrete var i huset hos sin faster, "Tante Hanne", hvis datter Elisabeth var død 22.10.1878, 27 år gl. Hun var gift med overretssagfører P.G.C. Jensen og havde to små børn. tilbage
[3] Fuldmægtig: herredsfoged, etatsråd Kampmann døde 17.12.1878, 65 år gl. Sønnen Niels blev herredsfuldmægtig efter hans død, og 1881-82 konstitueret herredsfoged. tilbage