Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 26. marts 1880

Fædrenehjemmet er forsvundet

Langfredag Eftermiddag *1880. [26.3.1880]

Kjære Margrete!

Medens jeg i nogle Timer sidder ene med Lisbeth har jeg god Ro til at sende en Hilsen til Ørum Præstegaard, hvor jeg tænker mig, at I ret har det i Kjærlighed og Festlighed med hinanden, medens de urolige Tanker og Planer faae Lov at hvile en Stund. Jeg vilde nok ønske, jeg kunde see lidt ind til Eder, men dertil er I dog for langt borte og tilmed behøver vi her at holde sammen for at her ikke skal blive altfor uhyggeligt; derfor har Holger heller ikke benyttet den gode Plads paa Vognen og den gode Indbydelse, for hvilken jeg skal takke. Valdemar kom nemlig i Onsdags Aften og bliver til Torsdag Morgen, saa i disse Dage er det jo især ham, det gjælder, og jeg er meget glad ved at have ham her, skjøndt det jo føles meget, at Fædrenehjemmet er forsvundet og al min Kjærlighed vil dog ikke være istand til at give det lille Hjem, der er blevet tilbage, nogen Fylde. – Om vi end forhaabentligt faaer det adskilligt hyggeligere naar vi er flyttede1, saa tænker jeg dog med lidt Beklemthed paa, hvor de store Sønner vil række høit mod Loftet, og hvor lidt Luft, der bliver for dem; for Pigebørnene bliver det jo bedre og dermed maa jeg trøste mig. Og saa til alle de andre Savn kommer jo det store, at Børnene slet ikke kan faae nogen Glæde af at gaae 2 i Kirke2; jeg gad vide om jeg virkelig lige saa lidt kan tilfredsstilles deraf, naar jeg engang kan taale at komme i en Kirke; det vil jo blive meget svært. Inger og Mathilde ere glade ved Pastor Basse3, men der kan de jo dog ikke stadigt vandre ud.

Du mærker vist jeg er paa Vei til at falde i melankolske Betragtninger og dog vil jeg meget nødig give den Rum, saa jeg glemmer at takke for al Guds Naade og bie paa den i de Dage, der komme. Der har ogsaa været saa meget, der har gaaet rundt i mine Tanker i de sidste Dage, thi det sidste Nye er, hvad I maaskee allerede veed fra Morten selv, at Morten har kjøbt Eiendom i Hjørlunde4 og der skal Skolen flyttes over i August. Det er jo et Skridt af megen Betydning, men jeg haaber, at det er rigtigt og godt; i Frerslev var Forholdene for indskrænkede til at det vedblivende kunde gaae og der boede han jo kun tilleie. – Det er et ordentligt Flytteri, der forestaar i vor Slægt, men det besværligste bliver unægteligt at komme fra Ørum til Magleby og det er klart, at det ikke bliver nogen fornøielig Sommer for Eder; men godt er det dog, at det er Sommer og at den er lang nok til at faae Alt bragt i Orden inden Vinteren.

Jeg kan jo nok forstaae, at det er nødvendigt, om det end er strengt, at Du, min søde Margrete! bliver tilbage og holder sammen paa det, saa godt Du kan, men det vil ganske vist ikke blive moersomt for Dig og lille Hanne, og Jespersen bliver vel heller ikke at misunde i Magleby. Men det er jo dog Altsammen kun en Overgang – til noget Godt – det vi vi sikkert haabe paa. – Naar nu dine Gjæster 3 er reist, saa maa jeg have et langt Brev, der kan klare mig Sagerne, saavidt som I selv ere blevne klare over dem og senere vil vi jo kunne forhandle om, hvorvidt vi her kan være Dig til nogen Hjelp og Gode. – Foreløbigt er det Marie, der ligger mig paa Sinde, thi hun veed sig ingen Dag sikker5 og til den Tid skal Mathilde derud og Hack og Eva herop tilligemed Pigen. Du bliver maaskee nok lidt forskrækket over dette, da Inger jo reiser bort i 8 Dage; men det kan dog nok gaae, da Ane Margrete6 er flink og rap; og jeg er mere rolig, naar det er saaledes arrangeret. Gud gjøre det nu godt Altsammen. Hos Buhls7 kom der en lille Datter for et Par Dage siden.

Her ere vi alle raske. Inger har spiist hos Kampmanns og nu er Holger og Valdemar gaaet derud for at drikke Kaffe; Mathilde spiser hos Etatsraad Fischer8, der jo har en lille Broderdatter i Besøg. Lisbeth seer med Længsel ud efter gamle Thrine, for at hun kan komme ud at lufte sig i det deilige Veir. Jeg har i Dag for første Gang i Aargaaet ud paa Kirkegaarden og har i det Hele i de sidste Dage nydt godt af Solen.

Og saa kun min kjærligste Hilsen til Eder Alle, og Ønsket om en velsignet Paaskefest.

Eders trofaste
Moder

 
[1] naar vi er flyttede: flyttedag var 3. tirsdag i april, 20.4.1880. tilbage
[2] i Kirke: Dines Pontoppidans efterfølger Peter Scharling holdt sin tiltrædelsesprædiken 14.12.1879. Marie Oxenbøll havde i tidligere breve ytret skepsis over for hans holdninger. tilbage
[3] Pastor Basse: udnævnt 19.1.1880 til præst i Gimming og Lem, begge kirker ligger 6 km nord for Randers. tilbage
[4] Morten har kjøbt Eiendom i Hjørlunde: Morten købte en landbrugsejendom på 20 tdr. land i Jørlunde 12.3.1880. tilbage
[5] hun veed sig ingen Dag sikker: Marie fødte sønnen Erik Pontoppidan Kampmann 28.3.1880. tilbage
[6] Ane Margrete: tjenestepige, nævnes i brev 3.11.1878 og i folketællingen 1.2.1880. tilbage
[7] Buhls: overretssagfører Adolph Thorvald Buhl og Charlotte Cathrine f. Erhardi fik en datter Kirsten 24.3.1880. tilbage
[8] Etatsraad Fischer: Christian Fischer, borgmester i Randers. tilbage