Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 16. marts 1880

offentlig Auktion i St. Mortens Præstegaard

Tirsdag *1880. Marts. [16.3.18801]

Min søde Margrete!

Der er vel ingen der bedre end jeg kan forstaae, at det ikke har været Eder let at tage imod den store Overraskelse2 og at I behøver endnu længere Tid end vi har, før I kunne sige Tak og glæde Eder ved den Lykke som det utvivlsomt er, i en Alder af 40 Aar at sidde i det deilige Magleby; thi der er kun een Mening om, at det er et lille Paradiis paa Jord. I ethvert Fald har det jo alle de Egenskaber som Jespersen har søgt efter og som for nærværende Tid har saa stor Betydning for ham og saa vil vi haabe paa og bede til, at han ogsaa der efterhaanden vil vinde sig en Menighed, der kan staae sammen med ham om det Bedste. Maaskee er der allerede godt at være ogsaa seet fra den Side, thi gamle Pastor Rosing3 skal være en meget elskelig Mand. Jeg sender hermed en Tegning, som Fru Hansen4 har givet mig; hun var der for 2 Aar siden. Hun meente at de gamle barnløse Folk længtes meget efter at fraflytte Præstegaarden. Kirken er som en almindelig Landsbykirke og ligger lige ved Præstegaarden; der er næsten 2 Miil meget god Vei til Stege og der gaaer hver Dag Dampskib fra Masnedsund til Stege. Men det er langt, 2 langt fra Randers, saa jeg tør knap maale Afstanden med min Tanke. Forresten elsker jeg jo Møen og kjender næsten hver Plet, dog har jeg aldrig været i Magleby, hvorimod Fader har vicareret der en kort Tid før han kom til Ribe. Hvor er det dog heldigt og rart at Zeuthen kommer til Ørum netop nu; man trænger jo til at tale med kjære Venner om Sligt og Fru Zeuthen faaer sagt Farvel til sit deilige Ørum inden Oprykning og Forandring forstyrrer det. Forresten vil Ørums Deilighed nok blegne for Maglebys, thi der seer man Østersøen gjennem Udhugninger i Haven.

Men nu maa jeg nok til at tale lidt om os selv; her er Udsigterne ikke saa vide og straalende, skjøndt vi føle os løftede over Bysnavset og Himlen nærmere ved at boe heroppe5. Her er i Grunden hyggeligt, og da jeg aldrig stiller mig op for at kigge ned paa Gaden eller see til Amalie og Tandlægerinden6, saa kan jeg stundom reent glemme, at jeg er paa Brødregade. Igaar var jeg ude hos Marie, medens Auctionen7 her blev besørget. Den gik godt og Tingene blev ret godt betalt, for Ex. fik jeg 8 Kr for hver Lænestoel, men alligevel naaede det for min Part ikke op til 300 Kr, saa det har jo ikke været meget værdifulde Sager jeg mødte med, hvad det da heller ikke var. Min senere Flytning8 vil jo nu blive meget lettere, da Alt mueligt er blevet gjennemseet og ordnet.

Nu vil jeg slutte med min hjertelige Lykønskning og med kjærlige Hilsner.

Eders trofaste
Moder

[tilføjet på hovedet øverst side 1:] vi tænkte strax paa Frøken Hvidding


Annonce 6.3.1880 i Randers Amts Avis:

Løsøreauktion.

Mandagen den 15de d. M. Formiddag Kl. 10 og Eftermiddag Kl. 2 afholdes offentlig Auktion i St. Mortens Præstegaard paa Brødregade heri Byen over en stor Del Løsøre, hvoraf fremhæves: gode Sengeklæder og Madratser, Sengesteder, Sofa, Chaiselongue, Skrivebord, Spisebord, Mahogni Divanborde, andre Borde, 6 Mahogni Lænestole, andre Stole, Buffet, Mahogni Pillespeile med Konsoller, Servanter, Vadskeborde, Klædeskab, Strygeovne med Jern og Rør, 1 Komfur, Kobber- og Messingtøi, Porcellæn og Glasvarer m. m.

Randers Auktionskontor, den 6te Marts 1880. – Fischer.

 
[1] jf. auktionen. tilbage
[2] den store Overraskelse: Emil Jespersens udnævnelse til sognepræst i Magleby 9.3.1880. tilbage
[3] Pastor Rosing: Svend Rosing (1804-84), sognepræst i Magleby 1860-79. tilbage
[4] Fru Hansen: Anna Marie Hansen, f. Rosing, f. 1836, enke efter sognepræst på Tunø Niels Friis Hansen. Hun var broderdatter af pastor Rosing i Magleby. tilbage
[5] heroppe: Marie var flyttet op på 1. sal efter at stuerne nedenunder var tømt for overflødige møbler. tilbage
[6] Tandlægerinden: Nicoline Marcussine, 21 år, gift med tandlæge Christian Frederik Møller, 32 år. De boede iflg. folketællingen 1.2.1880 i Brødregade 5, 1. sal og var således genboer til præstegården. Marie har i den snævre gade kunnet kigge lige ind til dem fra sine 1. sals vinduer. tilbage
[7] Auctionen: afholdtes 15.3.1880, se annoncen. tilbage
[8] Min senere Flytning: Marie flyttede til Adelgade 14 på flyttedagen 20.4.1880. tilbage