Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 13. februar 1880

hvorledes Henrik finder sig tilrette

Fredag *Febr.1880. [13.2.18801]

Min søde Margrete!

Dersom jeg snart skal see Brev fra Eder, hvorefter jeg længes meget, saa maa jeg nok fra min Side sørge for, at min Brevgjæld til Dig bliver betalt inden Søndags-Standsningen; men saa haaber jeg ogsaa paa, at der paa Mandag gaaer Brev af til mig, der kan sige mig, hvorledes de 2 Søndage ere gaaede for Jespersen. Jeg tænker altid meget paa Eder, men i disse Dage mindes jeg dobbelt om Eder, idet Mathilde sidder ved Siden af mig saa hæs, at al Samtale er umuelig, og vender det sig ikke snart, maae vi have Doctor Lassen fat, men jeg haaber, det er alene Forkjølelse, der snart ved [at] fortage sig. Det er det kjedelige ved saadan en ung Læge2, at det skal gaae haardt til, før unge Piger vil have med ham at gjøre, og Mathilde erklærer paa det bestemteste, at hun vil ikke have med ham at gjøre. – Siden vi taler om Læger, er det bedst jeg med det Samme gjør Dig Rede for Dine 2 Kroner; Bestemmelsen er nu at der afsendes en pæn Skrivelse til Køster, hvori man udbeder 2 sig, at han vil opgive et Yndlingspartie af Randers, som Landskabsmaler Fritz3 da vil udføre til Sommer for vore 300 Kr. Det kan naturligviis ikke blive stort, men da Fritz stiller sig velvillig til Sagen, giver han vel nok godt Maal. Saa faaer da Køster4 at vide, at man tænker paa ham med Kjærlighed, hvilket han nok trænger til at høre, da han nok er meget fortrykt, og saa maae det jo forresten gaae som det kan, om han nogensinde faaer det at see eller ei. Jeg er meget glad ved, vi dog faae sendt ham en Hilsen.

Fremdeles, siden vi tale om Doctore[r], maa jeg ogsaa huske at sige Dig, at Knud5 nu boer paa Kommunehospitalet, idet han vicarierer for Leopold Meier6 indtil 1ste Marts; han haaber jo paa til den Tid at faae Ansættelse der, men sikkert er det dog paa ingen Maade; og i Modsætning dertil troer jeg at Doctor Lassen haaber paa, at Knud ikke faaer Pladsen, for at han kan komme herover og hjelpe Lassen nogle Maaneder. Nu faae vi see. Vor Doctor i Vestindien havde det godt, da vi sidst hørte.

Jeg vilde gjerne have haft Brev fra Frerslev inden jeg skrev til Dig, thi det er temmelig længe siden, jeg hørte derfra; jeg længes jo især meget efter at høre om, hvorledes Henrik finder sig tilrette. Jeg længes også meget efter at sende Inger ud til Eder; men det bliver neppe før om 14 Dage; 3 imorgen tager hun en lille Svip ud til Kirkebys7; han har det lidt bedre og har faaet sig en Hjælper til at prædike, jeg troer han hedder Munkebo8. Det var heldigt, med Hensyn til Ingers Besøg hos Anna la Cour9, at Du forstyrrede hendes Reiseplan, thi Svigerfaderen10 døde netop i de Dage. Anna har været herinde, men været syg og har maattet holde Sengen.

I maae ikke undre Eder over mine Breve, naar de falde i Stumper og Stykker og ere tørre og sære, men jeg skriver saa mange, at jeg bliver heel dum. Igaar skrev jeg til Erik og han faaer jo gjerne en heel Deel af min Hjertevarme, saa naar jeg bagefter skal til at gaae Raden rundt saa falder det vist ofte fattigt ud. Og dog har jeg ingen større Glæde end paa enhver Maade at leve sammen med mine Børn. Jeg synes tidt, at Ørum er skammelig langt borte, og dog giver jeg Anviisning paa Magleby og Skjelskør11. Jeg haaber, at Jespersen staaer ved sit Ord, af al Kraft at søge Embede med een Kirke, og lade alt øvrigt være Biting. Nu bliver nok Hornslet12 snart ledigt; det er lige ved Station, der vilde jeg gjerne have Jer; det var vel heller ikke ret langt fra de Ørumer. Naa – nu maae vi jo lade Vorherre raade og bie paa hans gode Stund; vi har med Gud i Pagt Fred og Englevagt13. – Nu kommer Pastor 4 Basse14 snart for at tage fat i Gimming og Lem; han er en rar Mand og vist ogsaa dygtig; han vil vist komme til at samle en Deel af dem, der nu synes, de ere hjemløse.

Ved at tale om nye Præster, maa jeg dog fortælle Dig hvad en Bonde fra Haslund15 sagde til mig forleden. Vi talte om, at nu skulle jeg fraflytte Præstegaarden, og det samme var Tilfældet med Fru Sølling16, og saa sagde han: han havde rigtignok tænkt, at hun skulde have blevet, idet Andresen17 havde taget en af Døttrene, det var en af Grundene, hvorfor han havde været inde i Kjøbenhavn for at bede om at faae Andresen til Præst, men nu saae det jo ikke ud til at blive saaledes. Jeg troede ikke, at Folk, ikke engang Bønder, var saa naive nu omstunder.

For lidt siden kom Marie herhen med et stort smukt Fotografi, hun har faaet taget efter det Billede af Fader, som Du holder meest af. Det er smukt taget, men det er ogsaa fra Petersen18 og har kostet over 30 Kr; jeg kan imidlertid ikke rigtig faae fat paa Ligheden og er vedblivende saa usigelig glad ved Tegningen. Nu vil jeg, til 1ste Marts, forære mig selv et Cabinetsbillede efter det fra Kolding19; det blev taget kort før vi kom hertil. – Jeg maa endelig have et Billede baade af Jespersen og Hanne.

Hils – hils – Brevet skal afsted.

Eders trofaste
Moder

 
[1] jf. Holger la Cours død. tilbage
[2] ung Læge: dr. Lassen var 35 år (og ugift indtil 20.7.1884). tilbage
[3] Fritz: Andreas Fritz (1828-1906), landskabsmaler. Elev af Gertner og Marstrand. Fotograf i Århus fra 1863. tilbage
[4] Køster: Søren Køster (1833-1908), praktiserende læge i Randers 1862-6.8.1879. Køster havde været på Korsika af helbredshensyn i vinteren 1878-79. Han forlod Randers og nedsatte sig i København 22.10.1879. Det fremgår af brevet, at venner i Randers havde indsamlet 300 kr. til en gave til Køster i form af et landskabsmaleri af Fritz med et af Køsters yndlingsmotiver. Køster havde været bestyrelsesmedlem i Dansk Folkeforening for Randers og Omegn. tilbage
[5] Knud: blev ansat som kandidat på Københavns Kommunehospital 1.3.1880. tilbage
[6] Leopold Meier: Leopold Meyer (1852-1918), dr. med. 1880, studieophold i udlandet, reservekirurg ved Kommunehospitalet 1882-83, professor i fødselsvidenskab 1897, leder af Fødselsstiftelsen. tilbage
[7] Kirkebys: Anker Kirkeby (1834-83), sognepræst i Fausing. tilbage
[8] Munkebo: Niels Kr. Nielsen Munkebo, f. 1852, cand. theol. 19.1.1878, derefter uordineret medhjælper hos Kirkeby i Fausing. Fra 22.3.1880 sognepræst i Snejbjerg. tilbage
[9] Anna la Cour: Anna f. Wegener, gift 15.7.1879 med forpagter på Løvenholm Peter la Cour (1831-92). tilbage
[10] Svigerfaderen: Holger la Cour (1800-6.2.1880), ejer af flere større gårde på Djursland, døde på Petersminde tæt syd for Randers. tilbage
[11] Magleby og Skjelskør: Magleby blev ledigt 24.11.1879 og Skælskør 24.1.1880. tilbage
[12] Hornslet: sognepræst J. Boeck i Hornslet tog sin afsked 10.2.1880. tilbage
[13] med Gud ... Englevagt: citat fra Grundtvigs salme "Huset som Gud har bygt" (1846). tilbage
[14] Basse: August Frederik Basse, f. 1848, udnævnt til sognepræst i Gimming-Lem ved Randers 19.1.1880. tilbage
[15] Haslund: landsby med præstegård 5 km syd for Randers. tilbage
[16] Fru Sølling: Julie Augusta f. Bay, enke efter provst Hans Adolph Sølling (1808-11.4.1879), sognepræst i Haslund-Ølst siden 1858. tilbage
[17] Andresen: Frederik Julius Andresen, f. 1842, sognepræst i Haslund-Ølst fra 25.7.1879. tilbage
[18] Petersen: der er ikke fundet nogen fotograf af det navn i Randers. tilbage
[19] Kolding: formentlig taget af Dines' svoger (og fætter) Dines Pontoppidan Aagaard (1807-99) der var fotograf i Kolding. tilbage