Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 30. januar 1880

Med Henrik klarer det sig

Fredag *Fbr 1880 [30.1.18801]

Kjære Margrete!

Trods Dine Klager bliver dette kun et kort Brev, og jeg tør heller ikke love Bedring for Fremtiden, thi mine Breve ville vist altid blive korte. Den eneste, der faaer lange Breve er Erik, thi ham vil jeg saa gjerne holde varm for Alt herhjemme og det er saa deiligt, at man dog paa den Maade kan faae Afstanden til at svinde. – Det var egentlig Inger, der vilde have skrevet til Dig denne Gang, men da jeg kan indsee, det ikke naaes i Dag, vil jeg dog sørge for, at Søndagen ikke trænger sig ind imellem vort Brev, og naaer jeg end√ ikke at faae sagt Dig ret meget, saa trøster jeg mig med, at Inger forhaabentlig gjæster Eder om 14 Dage og hun er en god Kilde at øse af (for ikke at bruge det uskjønne Udtryk: at pumpe). Jeg vil meget ønske, at hun maae naa at komme ud til Eder, thi jeg længes ogsaa efter at høre meget fra og om Eder.

2 Med Henrik klarer det sig efterhaanden, saa jeg nu synes, det seer heel godt ud. Han har bestemt sig til at tage Examen om, og det viser sig, at kunne gaae temmelig let. Jeg havde et meget rart og klarende Brev fra Morten2, som jeg gjerne vilde have sendt Dig, men det kan ikke komme tidsnok tilbage for at gaae til Erik, og til ham vil jeg gjerne have det, da det sparer mig at røre meget ved den Sag. Henrik tager til Frerslev den 1ste Februar, som Bestemmelse var tidligere og hjelper Morten med Underviisningen.

Mathilde reiste da igaar til Ørnstrup3 og i Aften drager Hans Peter af, saa nu bliver her tomt. Det hjelper lidt, at lille Margrete hver Formiddag kommer ned til Bedstemoder for at studere sin A.B.C. m. m. og det morer mig virkeligt; det er meget bedre end at sidde og haste med Sytøiet og anstrenges af sine mange Tanker.

Til min daglig Beskjæftigelse hører ogsaa at studere de ledige Embeder, for at finde et, der er passende for Kampmann og et 3 med 1 Kirke i en mild Egn til Din Husbond. Han maa til at spare paa sig selv mens det endnu er Tid; han burde vist have søgt Hørsholm4.

Jeg maa slutte for Hans Peters Skyld; vi har kun faa Timer tilbage.

De kjærligste, kjærligste Hilsner

Eders trofaste
Moder

Frøken Holm er blevet forlovet med den unge Køster5 hos Mansa

 
[1] jf. Hans Peters afrejse til København til semesterets begyndelse mandag 2.2.1880 og Ingers Djurslands-rejse planlagt til midt i februar. tilbage
[2] Brev fra Morten: Morten var "I København at se til Henrik" søndag 18.1.1880 (MPs almanak). tilbage
[3] Ørnstrup: Mathilde opholdt sig (iflg. folketællingen) 1.2.1880 midlertidigt hos landøkonomen J. B. Krarup (1829-98), ejer af en gård i Ørnstrup i Torsted sogn ved Horsens. tilbage
[4] Hørsholm: Hørsholm pastorat blev ledigt, da Scharling flyttede til Randers. tilbage
[5] den unge Køster: Carl Alfred Emil Køster, f. 1857, søn af sognepræsten i Østbirk Janus Køster. Han var kommis hos boghandler Mansa i 1880 og blev gift 2.5.1882 med lærerinde Josephine Catharine Holm. tilbage