Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 12. januar 1880

Morten vil Henrik gjerne have med at gjøre

[mandag] den 12te Januar 1880

Kjære Margrete!

Vedlagte Brev1 vil sige Dig, at jeg er ikke saa lidt forknyt i disse Dage og gaaer med Uro og venter paa efterfølgende Breve. Jeg havde troet, i Dag at høre paany, og har derfor ventet med at skrive til Dig, men nu vil jeg ikke opsætte det længere, saameget mere som Examen2 nok trækker ud til i Februar. Det var jo tilvisse trist, om Henrik reent maatte opgive at naae det Maal, han saa længe har skullet arbeide til og jeg har inderlig ondt af ham. Men det skal maaskee her, som saa tidt i Livet, være ondt før det kan blive godt og Henrik har vel godt af, at føle en alvorlig Haand lagt paa sig. Jeg har skrevet til Morten og bedt ham raade og trøste, thi ham vil Henrik gjerne have med at gjøre. Knud er jo nu atter i Kjøbenhavn3, men jeg troer ikke, han er skikket dertil. Du kan tro, jeg føler mig magtesløs og ene, 2 men paa den anden Side, er Alt, hvad der før stod for mig som saadanne store Begivenheder, svundne saadan ind, at de ikke kan faae dybt og alvorligt fat paa mig, og det er maaskee godt for mig, thi ellers gik jeg vist under i Uro og Bekymring for de Mange, der ligge mit Hjerte nær.

Gud være lovet! at Julie har det saa godt i alle Maader og den lille Pige skal være rask og sød. Her staaer ogsaa Alt vel til; jeg drikker mit Emservand4 for at blive af med den sidste Rest af Hoste og holder mig inden Døre, medens de Unge dog færdes lidt. Igaar var der stor Diner hos Kampmanns, der dog synes, de skal bruge den stolte Bolig5, mens de har den; egentlig var det Inger, der skulde have skrevet til Dig, for at fortælle Dig lidt om slige Ting. Hun speculerer nu paa at besøge Eder, men det trækker dog vist noget hen, da hun ikke godt kan give Ferie for det Første, og hun har ogsaa maattet love Fru Kirkeby6 at komme lidt derud, hvor de trænge saa meget til gode Venner. Han er paa en 3 Maade bedre, saa han er oppe og læser med Konfirmanter, men Alt, hvad hun fortalte mindede i saa mange Maader om Faders Sygdomstid, at det lød meget ængsteligt i vore Øren.

Nu maa Du nøies med dette; jeg har ikke Sind til at brede mig vidt om mange forskjellige Ting. Hils din kjære Ven og Hannebarnet7; jeg bliver glad, naar jeg tænker paa Eder.

Eders trofaste
Moder

 
[1] Vedlagte Brev: fra Henrik. tilbage
[2] Examen: Henriks afsluttende eksamen, som han forlod uden at gøre den færdig. tilbage
[3] Knud er jo nu atter i Kjøbenhavn: Knud skulle vikariere for fødselslægen Leopold Meyer på Københavns Kommunehospital indtil udgangen af februar 1880. tilbage
[4] Emservand: alkalisk kildevand fra Bad Ems nær Koblenz, som især anvendtes til behandling af kroniske katarrer af struben og bronkierne. tilbage
[5] den stolte Bolig: herredsfogedboligen på Tøjhushavevej, nu (2006) sæde for skifteretten i Randers. tilbage
[6] Fru Kirkeby: Rakel Schäffer, g. m. pastor Anton Kirkeby i Fausing, der led af tuberkulose og døde 26.11.1883. tilbage
[7] Hannebarnet: Margretes steddatter Johanne. tilbage