Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 22. oktober 1879

at jeg kan følge Eder i den hjemlige Færd

den 22de Octbr *1879 [Onsdag 22.10.18791]

Min søde Margrete!

Nu er jeg igjen i de vante Folder og kan fra den gamle Plads sende de kjærligste Tanker og de kjærligste Hilsner til Ørum Præstegaard, uden at gaae feil af Veien; thi nu kjender jeg den og alt, hvad den indeslutter saa godt, at jeg troligt kan følge Eder i den hjemlige Færd og glæde mig over det lille Himmerige, der, med Guds Hjelp, er ved at fremstige. – Jeg kom godt hjem, sad hele Tiden ganske alene, og fandt alt vel herhjemme; men undrede mig over, at Byen og Menneskene saae ud som da jeg forlod den; jeg syntes, der maatte nødvendigt være skeet noget overordentligt, saa jeg kan mærke, det hører ikke til de dagligdags Ting, at jeg er paa Reiser. – Kun herhjemme sporedes det overordentlige, thi her ventedes med Længsel paa min Underskrift til forskjellige Ting; først Mathildes Kaabe, saa Valdemars2 uendelige Forslag i alle muelige Retninger, men altsammen vedrørende hans Afreise og Udstyr. Men 2 det vigtigste var dog, at Inger var parat til en Kjøbenhavnsreise, der ogsaa virkelig agtes begyndt imorgen. Hun havde nok tidligere talt derom uden at kunne faae mit Øre op derfor, hun har maaskee ogsaa talt til Dig derom; men nu er der forskjellige Ting, der puffer til, og saa er det vel ogsaa rimeligt, hun kommer afsted, da hun har Reisepengene sparede sammen. – Hun vil have Timer hos Bendix3 og Rosenhoff4, vil 2 Dage til Morten og slutte sin Reise med Tante Sophies5 Fødselsdag den 10 Nvbr. Hun tager strax til Djørups indtil Lørdag, derpaa til Frerslev, hvor hun træffer sammen med Petra6, og følger saa tilbage med hende for at bo der7. Petra vil saa umaadelig gjerne have hende og Flygelet staaer desværre altfor meget til hendes Disposition, thi de har den Hjertesorg, at de har maattet sende Ketty8 til Mentona9 fordi hendes Bryst er angrebet, hvilket kom som et Lyn over dem. Nu er hun reist sammen med en ung norsk Pige. Det har grebet os meget, men maaskee kan det dog hjelpe, at det er taget saa tidligt; det er godt Petras Bryllup er blevet opsat til Foraaret. 3 Fra Morten laae her et lille Brev; han glædede sig til sit Møde10, der er begyndt i Dag; Hostrup havde lovet at komme hver Dag, undtagen Lørdag og Søndag, og de Dage havde Trier lovet at komme. Carl Poulsen kommer der ikke; Marie har det mindre godt; det er gaaet dem meget nær til Hjertet, at de ikke kom til Hornborg; den Helveg11, der har faaet det, blev Candidat sidste Juul.

Jeg sender Dig hermed Knuds sidste Brev, at Du kan see, at det er Thurmgasse; da Du gjerne vil have et nyt Sted at sende det hen, kunde Du jo dennegang lade det gaae til Nykjøbing og sige dem, at saa fik de en Leilighed til at lade mig høre et lille Ord, naar de sender mig det tilbage. Idag er det Elisabeths Dødsdag12. Jeg sender Dig ogsaa en indholdsrig og værdifuld Pakke. De unævnelige tør jeg ikke lade gaae med, thi saa bliver den vist saa stor at Postbudet ikke tager den; de ere ogsaa krøbne ind ved at blive vadskede, saa jeg er bange, de er for smaae; Hæklenaalen er til Hanne.

Jeg har besøgt Marie i hendes nye Bolig13; de bo rigtignok udmærket smukt. Hun kan 4 faae god Tid til at glæde sig derover, thi hun maa blive stadigt hjemme hos sine Kighoste-Børn, der slet ikke maae gaae ud; lille Ellen har dertil en stor Byld paa Kinden, men er desuagtet vel tilpas og mild. Lisbeth var med mig derude igaar og da vi gik derfra bemærkede hun: Dine Døttre boe rigtignok smukt.

Jeg kan ogsaa hilse Dig fra Kirkegaarden, der er saa fredeligt og tyst og dine Blomster er derude.

Og saa tusinde kjærlige Hilsner fra os Alle her –

Eders trofaste
Moder

 
[1] jf. Elisabeths dødsdag. tilbage
[2] Valdemar: skulle rejse til Ålborg for at begynde som boghandlerlærling 1.11.1879. tilbage
[3] Bendix: komponist og pianist Victor Emanuel Bendix (1851-1926). tilbage
[4] Rosenhoff: komponist og musikteoretiker Orla Albert Vilhelm Rosenhoff (1844-1905). tilbage
[5] Tante Sophie: Isak Sidenius Pontoppidans enke, Sophie Elise født Lindhard (1802-95). tilbage
[6] Petra: Petra Marstrand, f. 1847, kusine til Mortens kone Julie. Petra blev gift 2.4.1880 med gårdejer og højskolelærer Povl Petersen (Sams). tilbage
[7] bo der: hos Troels Marstrand, Gl. Kongevej 142. tilbage
[8] Ketty: Katrine (Ketty) Marstrand (1858-1940), Petras søster. tilbage
[9] Mentona: Menton ved den franske Riviera nær grænsen til Italien; dengang et yndet vinteropholdssted for den europæiske overklasse. Den 1.2.1880 var Ketty Marstrand stadig i Mentona (iflg. folketællingen). tilbage
[10] Møde: efterårsmødet på Frerslev højskole 22.-26.10.1879, iflg. Mortens almanak. tilbage
[11] Helveg: Axel Heinrik Saxtorph Helweg, f. 1853, cand. theol. 29.1.1879, blev kapellan pro loco i Hvirring-Hornborg 16.10.1879. Han blev gift 16.12.1879 med digteren Hostrups søsterdatter. tilbage
[12] Elisabeths Dødsdag: Elisabeth Jensen, f. Pontoppidan, døde 22.10.1878 i Nykøbing F. tilbage
[13] nye Bolig: herredsfogedboligen, Tøjhushavevej 2. tilbage