Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 3. november 1878

vor gode Villie og vore smaae Kræfter

Søndag Formiddag *Nbr 1878 [3.11.18781]
medens de Andre ere i Kirke

Min søde Margrete! jeg længes efter Dig.

Samtidigt med, at Du drog ind i Nykjøbing kom Tante Caroline2 uanmeldt hertil og hun var meget kjær og velkommen; saaledes har ogsaa Du været kjærkommen, mit søde Barn! det veed Du jo, og derved bliver det en let Sag, at gaae det imøde, der bier paa os.

Men jeg kan naturligviis saa godt, saa godt forstaae Din Beklemthed og kan sige mig selv, at der kan komme mange trange Øieblikke over Dig, ligeover for den Gjerning, Vorherre har lagt for Din Fod; men seer han vor Redebonhed og Oprigtighed til at give, hvad vi har, saa tager han vor gode Villie og vore smaae Kræfter i sin Haand og velsigner dem, saa de række langt ud over, hvad vi forstaae.

Efter en Hilsen gjennem Doktor Lassen3 synes det, som om den kjære Tante Hanne4 nu er underliggende for sin Sorg, og det kan jo ikke være anderledes; fortiden kan de jo kun vaande sig under Smerten, men den vil nok gaae over til Fred og Lindring, og om der end altid 2 vil blive dybe Ar af Herrens stærke Haand, saa vil de dog nok føle, at de ved den ere dragne nærmere til hans Hjerte. – Nu længes vi jo efter at høre fra Dig baade om de Store og de Smaa. Tante Hanne maa jo være ligefrem legemlig syg efter Alt dette. – Vær Du nu ogsaa omhyggelig for Dig selv og udsæt Dig ikke unødvendigt. – Tante Caroline er saa rar at have her, thi hun, trods Nogen, deler Sind og Tanker med os.

Her er naturligviis ellers ikke meget at meddele; jeg har endnu ikke været ude og Inger har ogsaa været temmelig bundet til Hjemmet. Vi sidde i Dag i en reen Stue med Vintergardiner. – – Det er vist efter Din Afreise at Inger har haft Brev fra Morten, men det sender jeg til Mathilde fordi hun beder saa meget om at høre fra Frerslev. Det er et glad og freidigt Brev, men der [er] endnu kun indmeldt 11 Elever; han haaber jo paa, at der skulde indfinde sig flere paa Aabningsdagen5 imorgen. – Hedvig maa ligge i disse Dage, men det er vel nok i sin Orden.

Alle herhjemme sende de kjærligste Hilsner, Ane Margrete6 ikke at glemme. – Her er blevet saa forunderlig roligt, efter de mange Dages Spænding; nu er ogsaa Hans Peter 3 og Holger paa deres respective Gaarde.

Gud give Dig nu Naade og et frit Mod og bevare Dig med sin trofaste Kjærlighed. Og saa atter Hilsen til Eder Kjære fra Fader, Inger, Tante og Din trofaste

Moder

Marie har jeg ikke seet i Dag; hun har travlt med at sætte sine nye Piger7 til.

Sluttet i Mørkningen.

 
[1] jf. Frerslev højskoles åbningsdag. tilbage
[2] Tante Caroline: Dines' ugifte søster Caroline (1825-99). Hun boede hos læge og proprietær Heinrich Callisen og hans familie på Norslund syd for Århus iflg. folketællingerne 1860, 1870 og 1880. I 1870 betegnes hun lærerinde, i 1880 selskabsdame. tilbage
[3] Doktor Lassen: Otto Viggo Lassen, f. 1845, praktiserende læge i Randers fra 1.7.1874. tilbage
[4] Tante Hanne: Dines' søster Hanne Petrine (1818-1904) i Nykøbing Falster. Hun var enke efter etatsråd, birkedommer Erik Peter Pontoppidan (1785-1862). Deres eneste barn Charlotte Vilhelmine Elisabeth, som i 1872 var blevet gift med overretssagfører P.G.C. Jensen i Nykøbing, døde 27 år gammel 22.10.1878. Hun efterlod sig manden og to børn på 1 og 3 år. I folketællingen 1880 er Hanne Petrine husbestyrerinde for sin svigersøn og hans 2 små børn, de bor i Nygade i Nykøbing. tilbage
[5] Aabningsdagen: Frerslev højskoles karlehold begyndte 4.11.1878, første mandag efter november skiftedag. tilbage
[6] Ane Margrethe: sandsynligvis Maries tjenestepige. I folketællingen 1880 omfatter Maries husstand i Randers præstegård Ane Margrethe Petersen, 22 år, "Tjenestepige i Familien". tilbage
[7] sine nye Piger: Marie Kampmann må have fæstet nye piger til skiftedagen 1. november. tilbage