Marie Oxenbøll til Morten Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 1. januar 1878

jeg kan bedre være med i det Jevne

Nytaarsdag 1878 [Tirsdag 1.1.18781]

Kjære Morten og Julie!

Alle Eders kjære Gaver, Hilsner, Breve, Vers og Telegrammer i denne Juletid, have bragt Eder saa nær til os, at det ret har været velsignet og frydeligt, og forhøiet vor Julefest i høi Grad, ved Siden af al det meget Gode, der er kommet os imøde og har fyldt os med Tak for Julen og Tak for al Guds Naade i det gamle Aar. Maatte nu det Aar, vi gaae imøde, komme til os med Velsignelse fra det Høie til vor Bøn og vort Arbeide! – I to Nytaars-Børn2 maae især have mange gode Ønsker og Hilsner tilsendt og jeg er Budbringer fra de Mange herhjemme. Fader er saa træt, at han ikke kan skrive, men sender sin særskilte Hilsen med den retournerende Julekasse, der afsendes en af de første Dage. Det er jo ikke at undres over, at han er træt, men meget mere, at undres over, at han er kommet over√ de mange Helligdage saa godt hjulpet i enhver Henseende. Nu skal han rigtig til at tale med Tante Caroline3, der kom hertil Dagen før min Fødselsdag, og er den rareste Julegjæst, man kan ønske sig. Hun blev en Erstatning 2 for Knud, der reiste til Thisted 2den Juledag om Aftenen; han venter at blive der omtrent 3 Uger og faaer i den Tid 5 Kroner om Dagen foruden frit Ophold.

Min Fødselsdag var en rigtig Festdag for mig ved de mange kjære Breve fra mine Børn og Sødskende, og Formiddags-Chokoladen fik en meget forøget Nydelse derved, at vi havde Besøg af en stor Sangerinde, en norsk Frøken Dahl4, der boer hos Simonies i Aalborg5. Hun var her i Byen for at synge i Brage6, men ved Siden deraf frydede hun os ved sit elskværdige Væsen og ved at synge fortryllende for os paa min Fødselsdag, jeg veed ikke at have hørt smukkere Sang. Inger var 3 Aftener i Rad til Selskaber, hende til Ære, saa nu gaaer der nok en Stund hen, før Ingers Begeistrings-Ruus har sat sig.

Vor Julefest har forresten ogsaa haft sin Skyggeside, idet lille Ellen7 et Par Dage har været saa syg, at det saae meget betænkeligt ud; hun var nemlig blevet vænnet fra, fordi Ammen ikke havde tilstrækkeligt til hende; men deraf, maaskee i Forbindelse med Tandbrud, blev hun saa daarlig, at hun fik Krampe flere Gange. Nu er hun forhaabentlig uden Fare, især da de har faaet en ny Amme fat. Vi har som Følge deraf ikke seet meget til Marie8 her, men have jo derimod været meget oppe hos hende; nu har hun forresten den Modgang til, at en sjelden rar og flink Pige hun har, skal forlade hende til Mai for at blive Diakonisse; man maa imidlertid indrømme, at Pigen er særdeles vel 3 skikket dertil. Diakonisserne heri Byen udfolde en stor Virksomhed og er virkelig nogle fortræffelige Personer; det er især dem, der har arbeidet paa at faae en Tjenestepige-Forening9 istand, der synes at gaae godt; der tracteres med Kaffe og Hvedebrød, med Foredrag, Forelæsning og Sang.

Du kan tro, der er Bevægelse i den Poulsen-Jacobsenske Kreds. Holme10 havde Bryllup i Fredags og Alt, hvad der hænger sammen med Navnet Poulsen var med, ligetil Alfreds vordende Stedsøn11. Pastor Henriksen12 viede dem i St. Mortens Kirke. I Dag er der Barnedaab hos Elles13 og i den Anledning sidder Hedvig14 ene hjemme saa Margrete er hos hende; hun er forresten lidt raskere i den sidste Tid.

Jeg maa da ikke glemme at fortælle, at jeg har indviet min nye Krave til en fiin sort ulden Kjole i Prindsesseform, hvilken var min Fødselsdagsgave fra Fader, saa det er ganske vist at Slobrokken er lagt ganske tilside. – Ja – det synes virkelig, som der er skjænket mig en Eftervaar, som hvilket sikkert er for Faders Skyld, at jeg maa kunne vedblive at kunne tjene ham med mine sunde Øine; og vel ogsaa for mine Børns Skyld. Og deiligt er det at see sin Eftervaar smykket med de friske unge Skud og Anemoner blaa.

Tak for Kaalunds Digte15; de falde saa godt ind i min Stemning; jeg kan bedre være med i det Jevne, end sætte Foden høit i Sky, skjøndt jeg maaske netop derfor trænger til at oppes.

Tag nu ogsaa tiltakke med dette jevne Brev; det vil dog nok kunde sige Eder, at ingen har bedre Ønsker for Eder end Eders

trofaste Moder

4 Lad Bodil16 endelig bruge sin varme Kjole hver Dag. Undertøiet kan der jo syes et Læg paa.

 
[1] jf. Holmes bryllup og barnedåben hos Elles. tilbage
[2] I to Nytaars-Børn: Morten Pontoppidan født 3.1.1851, Julie Marstrand født 5.1.1855. tilbage
[3] Tante Caroline: Dines P.’s yngste søster, den ugifte Caroline Pontoppidan (1825-99), der var huslærerinde på Norslund (tidl. Starupgaard) ved Norsminde syd for Århus hos praktiserende læge, proprietær Heinrich Callisen. Ostenfeld identificerer fejlagtigt Tante Caroline med Dines’ niece Caroline P. (1852-1916). tilbage
[4] Frøken Dahl: Ida Dahl, sopran, f. 1842 i Christiania. tilbage
[5] Simonies i Aalborg: etatsråd, købmand Christian Simoni og hustru Elisabeth Sophie v. Spreckelsen, Slotsgade 32, Ålborg. tilbage
[6] Brage: koncerten fandt sted 28.12.1877. Oplysningerne om Brage-koncerterne her og i andre breve er venligst meddelt af Kirsten Klitgård. Se også K. Klitgård og B. Mørk: Brage 1852-2002, Randers: 2002. tilbage
[7] Ellen: Ellen Kampmann, født 2.6.1877. tilbage
[8] Marie: Marie Christine Pontoppidan, født 15.4.1852. tilbage
[9] Tjenestepige-Forening: Ostenfeld mener, at Marie Pontoppidan "viser sig som tilhænger af ... at tjenestepigerne slutter sig sammen i en fagorganisation". Denne opfattelse må imidlertid bero på en misforståelse. Den omtalte tjenestepige-forening i Randers var stiftet af tjenestepigernes arbedsgivere som en art oplysningsforening, men også med den bagtanke netop at forhindre pigerne i at organisere sig i en fagforening. Den første danske rigtige fagforening for husassistenter, Kjøbenhavns Tjenestepige-Forening, blev stiftet så sent som i 1899. tilbage
[10] Holme: Andreas Gottlieb Gerhard Holme, forpagter paa Schildenseje i Voldum sogn syd for Randers, blev gift 28.12.1877 i Randers med Anna Katharine Marie Poulsen, en søster til Alfred Povlsen. tilbage
[11] Alfreds vordende Stedsøn: Ernst Victor Jork (1859-84), stud. jur., søn af praktiserende læge i Frederikssund Christian Jork (1823-60) og Hedevig Christine f. Thygesen Just (1835-1918). Alfred Povlsen blev gift 17.4.1878 i Vartov kirke med dr. Jorks enke. tilbage
[12] Pastor Henriksen: Bertel Christian Henriksen, f. 1837, personel kapellan i Årslev ved Randers 1870-72, kst. sognepræst i Vejby ved Hjørring fra 2.9.1878. Han var en grundtvigsk "sværmer", som havde stor indflydelse på Karl Povlsen (P.G. Lindhardt). tilbage
[13] Barnedaab hos Elles: Valdemar Thorvald Elle, søn af sagfører Jesper Lauritzen Elle og Ane Margrethe Krogsdal blev født 15.10.1877 og døbt 1.1.1878. tilbage
[14] Hedvig: Anna Hedevig Jacobsen, f. 4.3.1855. tilbage
[15] Kaalunds Digte: Kaalund udgav i 1877 samlingen En Eftervaar indeholdende "hvad han havde liggende af lyrik" (DBL 2) tilbage
[16] Bodil: Morten og Julies førstefødte, f. 10.7.1877. tilbage