Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 24. juli 1876

Henrik længes efter at faae fat igjen

Mandag Morgen den 24de *1876 [24.7.1876]
Henriks Fødselsdag

Kjære Margrete!

Naar jeg skynder mig at faae et Par Ord afsted med Posten i Dag, saa kan jeg maaskee naae mine smaa Drenge med en Hilsen, og jeg kan da slaae flere Fluer med eet Smæk og sende baade Dig og dem den hjerteligste Hilsen fra Præstegaardens lille Besætning. Alt staaer vel til og nys fulgte Inger og Henrik med Lisbeth til Banegaarden, hvor hun slutter sig til Ketty Marstrand1, der har været et Par Dage hos Mortens. Skjøndt jeg har haft lidt Betænkelighed derved, har jeg dog givet efter for Lisbeths og Mdm Hjettings2 inderlige Ønske, idet jeg har paalagt dem, at sørge for hun fik Bade og laae paa en Madras paa Gulvet. Det er jo en deilig Sommer til at fornøie sig i, men vistnok temmelig sørgelig for Landmanden; dog er der altid det Gode ved en varm og tør Sommer, at det der er, er fuldmodent og godt. – Vi have haft mange Smaabesøg, deriblandt af Tante Charlotte og lille√ Vilhelm3, (Onkel Vilhelm 2 er i Sandefjord) men vi har forøvrigt ikke været saa meget vel skikkede til at forlyste os, thi først fik jo lille Margrete4 Lungebetændelse og senere fik Julie et Tilbagefald med stærke Blodtab, der har bekymret mig meget; men hun er hurtigt kommet til Kræfter derefter, saa hun endog har faaet Lov til at gaae lidt frem og tilbage uden for sit Huus idag; ogsaa lille Margrete er oppe og er flink, men kan slet ikke gaae, saa det er jo besværligt for Marie, der dog synes, at holde ret godt ud. – Morten skal indsættes5 den 6te August, og Julie haaber paa at kunne reise med ham, naar de opgive al Indpakken til senere hen; Morten har faaet et Par Værelser for Sommeren paa Lappen6, imellem Kronborg og Marienlyst. Jeg vilde jo ikke være rolig ved at see Julie reise, naar det ikke var, at hun derved kom i Nærheden af Howits7.

Henrik tænker paa at reise imorgen, da han længes efter at faae fat igjen og tilmed har indbudt Hans Peter til et lille Besøg hos sig8. Det er forsaavidt noget forkert, som Laurits9 vist kommer i August. –

Nu kom Nannestad10 og vil have Børnene 3 med sig, saa jeg maa slutte hurtigst; de kjærligste Hilsner ved

Din trofaste
Moder

 
[1] Ketty Marstrand: Julies kusine Katrine (Ketty) Mathilde Marstrand, f. 11.4.1858, gift 1884 med maleren Christian Zacho. tilbage
[2] Mdm Hjetting: skibsførerenken Marie Hjetting (f. 1819), Slotsengvej 2, der var tjenestetyende hos Pontoppidans i 1870 og muligvis også 1875, se brev 6.7.1875. Iflg. folketællingen 1880 får hun understøttelse fra Randers Hospital. Madam Hjetting havde en datter Hanne Marie gift med skomagermester Bertel Nielsen, Mejlgade 41, Århus. Af brevet 8.8.1876 fremgår, at Lisbeth har været på et ca. 14 dages sommerferiebesøg i Århus, antagelig hos skomagerfamilien sammen med madam Hjetting. tilbage
[3] Tante Charlotte og lille Vilhelm: Charlotte Marie Oxenbøll, f. Østrup (1825-1908) og hendes søn Vilhelm Michael Christian, f. 16.6.1869. Tante Charlotte var gift med Maries bror Vilhelm, der var borgmester i Stubbekøbing. tilbage
[4] lille Margrete: Margrete Kampmann, f. 22.1.1875. tilbage
[5] Morten skal indsættes: som personel kapellan ved Helsingør Skt. Olai kirke. tilbage
[6] Lappen: en gade i Helsingør. tilbage
[7] Howits: Frants Howitz (1828-1912), overlæge på Frederiksberg Hospital, professor. Dansk gynækologis skaber og førstemand. tilbage
[8] hos sig: Henrik boede Elsdyrsgade 24, Nyboder, hos pensioneret skibsbygmestersvend Caspersen. tilbage
[9] Laurits: stud.med. Laurits Christian Djørup, f. 24.12.1857, Henriks fætter fra København. tilbage
[10] Nannestad: godsforvalter Carl Christian Nannestad på Fussingø. tilbage