Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 28. marts 1876 (brev nr. 2)

Inger er jo svært optaget af Musikken

den 28de Marts. *1876 [Tirsdag 28.3.18761]

Kjære Magga!

Nu har jeg netop ordnet Kravemønster og Tøi og vil derfor begynde med at sige Dig Besked derom, idet jeg dog tilføier, at det slet ikke haster dermed, medens jeg dog gjerne vilde have det istand, dersom jeg skulde komme til at reise. Mønsteret er naturligviis efter min Smag, men 4 af den Slags kunde dog være√ for meget, saa vi kunde jo tage 2 deraf, hvoraf den ene kunde øges i Nakken for ikke at tage for slemme Huller i det kostbare Tøi, (2 Kroner pr Al.); de andre 2 kan Du gjøre efter Din egen Smag, maaskee uden Spidser eller maaskee hellere√ med ombøiede Spidser, som de nu meest bruges. Det medfølgende Tøi er til at sætte paa Vrangen og jeg har revet en Linning af, der passer efter min Hals. Jeg sender en Prøve af mit Yndlingsmønster af Blonder, men overlader ellers til Dig selv, at sætte om Kraverne, hvad Du behager. Det var maaskee kjønt, at sætte en rynket Strimmel om, men jeg har ikke haft Leilighed til at forespørge om den Slags endnu ere at faae i Boutikkerne. 2 – Du spørger om Raad, hvad Du skal forære Inger2; det er i Grunden overflødigt at give Dig Raad, da der jo ingen Tid er til at faae noget istand. Hvad hun skal have, maa være hos hende den 5te, da det er den sidste Dag hun er i Tordenskjoldsgade No. 33. Den 6te skal hun jo tilbringe paa Vallekilde og derfra var det hendes Agt at tage til Helsingør et Par Dage inden hun reiser hjem; om det nu gaaer derefter veed jeg ikke, da hun ikke har udtalt sig derom; hun er jo svært optaget af Musikken, som Du vil see af medfølgende Brev, det sidste vi have faaet. Det er jo forresten ikke vanskeligt at finde paa Noget til hende, da Alting er godt, uden at det behøver at være noget stort Arbeide: Kraver, Manskjetter, Lommetørklæder, Morgenkapper, etc. Mathilde sidder og broderer en lille Krave med ombøiede Flipper; jeg forærer hende nye Gardiner. – Vi er ellers meget flittige i denne Tid, navnlig med Linnedsyning, men der hjelper rigtignok Maskinen godt; de lyse, lange Dage, der dog paa ingen Maade lokke til Udflugter, ere vel skikkede til at være flittig ved Sytøiet. Jeg kan slet ikke komme ud uden kjørende, saa det bliver ikke ret tidt; Fader er Gudskelov! meget rask; han gik nys ud, for at aflægge Mortens et lille Aftenbesøg.

3 Hvad mon det saa bliver til med Dig i Paasken4? Du veed, vi er til enhver Tid glade ved Dig og især paa Festdage, men jeg vil dog ikke klemme paa Dig, dersom Du synes, det er rettest at blive derude og Du kan finde Dig deri. – Fader holder Confirmation Palmesøndag. – Morten og Julie veed ikke ret, hvorledes de skal forholde sig med Bryllupet5; men Enden paa det bliver vist, at de blive hjemme i Ro, og Julie saa efter Paasken reiser ind til Søsterens Confirmation6. – Du kan tro, jeg savner Piperne, de maa endnu ikke komme her for Kighoste.

Klokken er mange, saa jeg maa slutte, med kjærlig Hilsen og Godnat. Guds Fred og Glæde være hos Dig.

Din trofaste
Moder

 
[1] jf. Ernst Triers bryllup og Ingers fødselsdag. tilbage
[2] forære Inger: Inger havde fødselsdag 6.4. tilbage
[3] Tordenskjoldsgade No. 3: her var S. Lomholts butik med hans "rige Udvalg af henkogte Sager, Konfiturer, Thebrød, Vine, Likører, Syltetøjer o.s.v., alt af bedste Slags" (Annonce i Ude og Hjemme.) tilbage
[4] Paasken: påskedag var 16.4.1876. tilbage
[5] Bryllupet: Ernst Triers bryllup 5.4.1876 i Vartov med Julie Vilhelmine Marstrand, en kusine til Mortens kone Julie. tilbage
[6] Søsterens Confirmation: Petra Ottilia Marstrand, f. 1859, blev konfirmeret 23.4.1876 i Vartov. Hun boede hos sin bror, fabrikant Poul Marstrand, Vesterbrogade 123. tilbage