Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 3. februar 1875 (eller 10. februar)

at give sig hen til Musikken

Onsdag *Fbr 1875 [3.2.18751]

Kjæreste Magga!

Da Mathilde er ved at skrive adskillige Sider fulde, kan jeg fatte mig i Korthed, og vil ogsaa nærmest skrive for at æske en bestemt Udtalelse af Dig om 2 Ting. For det Første: maa jeg skrive til Fru Laurberg2, at Du kommer til hende i April Maaned? og for det Andet: er Du tilsinds, at ville være 1 Aarstid hos Dyrhauges3 for at komme godt ind i Huusvæsenet, eller har Du andre Tanker? – For Inger bliver det en Nødvendighed, at give sig hen til Musikken, hun vil ikke i Længden kunne være glad uden dette, saa det bliver vist bedst, at I bytte Roller, og i saa Fald synes jeg, det var rart, om Du andetsteds blev ført ind i det Huuslige. Svar mig nu reentud herpaa, vi ønske jo kun at gjøre det godt for Eder Alle.

Du har vel hørt, at der er Tale om, at Mortens Julie og Petra4 skulde komme hertil i Paasken og mueligen ogsaa lille Peter og Maja5. Jeg tænker mig, at Du egentlig gjerne vilde være hjemme til den Tid, men Sommeren er jo lang nok endda, saa det var 2 jo ikke værd, at begynde den saa tidlig.

Veed Du, at Knud tænker paa at gaae op til 1ste Deel√ i Mai- √ Juni, saa han lige bliver færdig til Soldatertiden. Gud give ham Lykke og Frimodighed!

Inger er stadigt nede hos Marie, saa Mathilde er dygtigt bundet, men da jeg er rask gaaer dog Alt godt. Marie har nogen Hoste, som jeg længes efter skal være forbi; ellers har baade hun og den Bitte det godt. Nu er Ammen kommet. Paa Fredag skal Morten og Inger til stort Forlovelsesgilde hos Espen Møllers6. Har vi ikke brugt os med Forlovelser i Vinter?

Fra Cornelia Høst har jeg særligt mange Hilsner til Dig; men desuden en heel Pose fuld fra Store og Smaa, hjemme og ude ved

Din trofaste
Moder.

Sig Tanterne, at Fader og Morten var i Aarhuus 1ste Februar; traf Onkel Frederik7 svag men ellers rar, og talte med Broge8 om hans Sager. Broge har lovet at have Omsorg for hans Sager som tidligere og lade Fader vide Besked om hvorledes det gaaer. –

 
[1] jf. besøget i Århus 1. februar. tilbage
[2] Fru Laurberg: præsteenken Amalia Margrethe Laurberg, som holdt pensionat på St. Hans Torv 26, 1. og 2. sal i København. tilbage
[3] Dyrhauges: sognepræst i Fjelleup på Djursland Peter Carl Dyrhauge og hustru Marie Jensine Frost, der havde "unge Mennesker (Drenge og Piger) i Huset til Opdragelse og Undervisning". tilbage
[4] Petra: Julies kusine Petra Ottilia Marstrand, f. 1847, gift 2.4.1880 med gårdejer Povl Petersen (Sams). tilbage
[5] lille Peter og Maja: muligvis den Maja, der var gift med Dines' brodersøn Børge Peter P. (kaldet Peter), ejer af Frederiksdal ved Hälsingborg. Deres søn hed Johannes Erik, f. 3.3.1871. Måske har hans kælenavn været lille Peter. tilbage
[6] Espen Møller: købmand i Randers, det drejer sig antagelig om datteren Inger Mogensine Christianes forlovelse. tilbage
[7] Onkel Frederik: Dines' bror Frederik Pontoppidan (1816-80), der var købmand i Århus. tilbage
[8] Broge: antagelig den århusianske storkøbmand Hans Broge (1822-1908). tilbage