Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Randers præstegård. 4. januar 1875

Henrik er saa flink og fordringsløs

Mandag *Januar 1875 [4.1.18751]

Kjære, lille Margrete!

Allerførst Tak for Julehilsner og Julegaver, samt Nytaarshilsner og Nytaarsgaver; det var fornøieligt og rart Altsammen ligetil de bløde Støveklude og bløde Ferskener, men især har jeg glædet mig over at see, hvor flink Du er blevet til at brodere og hækle, saa Du har da i det mindste dette Udbytte af Dit Ophold i Nykjøbing. Hvorledes gaaer det med Musikken, kan Du komme til at øve Dig, nu Du ikke er Herre over Instrumentet? Den kjære Tante Hanne2 skriver, at hun har været glad ved at have Dig i Vinter, saa det har jo passet rigtig godt at det blev saaledes, men nu er det jo ogsaa paa Tiden at tænke videre frem og jeg har tænkt mig, at Du skulde tilbringe Marts Maaned i Kjøbenhavn og saa komme hjem til Hans Peters Confirmation3. Dersom dette nu falder sammen med Dit Ønske, saa maa 2 enten Du eller jeg snart skrive til Tante Mathilde4 derom. Der vil maaskee være lidt trykket at være, men jeg troer, det vilde gjøre hende ondt om Du var andre Steder, og Du vil jo ogsaa nok der kunne faae Udbytte og Glæde af Opholdet i Hovedstaden. I April fraflytter hun jo sin Leilighed og tager vel til Fredensborg. – Det er mærkeligt som jeg synes, Du har været længe borte; det maa være, fordi jeg ikke er vant til at savne Dig; men saameget fornøieligere er det jo at samles igjen, og nu kan man jo allerede begynde at see ud imod Sommeren.

Da Du nys har faaet Brev baade fra Fru Møller og Marie, kan jeg nok stole paa, at Du har faaet god Besked om hvad der interresserer Dig, men de har maaskee dog ikke kunnet fortælle, at Jacobsens Sted5 er solgt for 40,000√ til det Actie-Selskab, der har Steenbergs Tømmerhandel, saa til April skal de flytte ud til Stedet østerude6. Fru Jacobsen er meget betaget deraf da hun meget gjerne vilde have overtaget det Hele, men det er vist godt for hende selv, at komme ud af den Spænding og lidt i Ro, og for Børnenes Penge er det vist ogsaa godt, at de ikke sættes i en Handel. Hedvig7 var til Bal hos Bræstrups8 og 3 dandsede, uden at have Skade deraf. Fru Bræstrup har det rigtig godt i Vinter. – Vi ere glade ved at have Henrik hjemme, han er j saa flink og fordringsløs, men beder mig dog sige Dig, at naar man skriver til En, pleier man at faae Svar, men jeg har gjort ham opmærksom paa, at han er meget bedre tjent med at have sit Svar tilgode til han kommer til Kjbhvn.

Du kan tro, Morten var glad over sin Julereise, og havde en heel Masse af Billeder af Julie i hendes Barndom med hjem; nu maa de holde ham skadesløs indtil Paaske, thi saa mener han, at hun maaskee kommer herover; og indtil den Tid har han nok at varetage med Indberetninger, Tiendeberegninger og Fasteprædikener.

Fra Cornelia Høst9 skal jeg hilse; hun er en rigtig rar En; jeg troer hun længes efter Brev fra Dig. – Nu pludre de saa meget om Ørene paa mig og Theetiden er nær, saa det er bedst at holde op, om der end kunde være Et og Andet endnu, men som sagt, Du har vist faaet god Besked. Vor kjærlige Hilsen ved Din

trofaste
Moder.

 
[1] jf. takken for nytårshilsner og –gaver samt Hans Peters konfirmation. tilbage
[2] Tante Hanne: Dines' søster. tilbage
[3] Hans Peters Confirmation: 4.4.1875. tilbage
[4] Tante Mathilde: Maries søster, Mathilde Caroline Cathrine Oxenbøll, f. 6.9.1826 i Randers, enke efter byfoged i Skanderborg, overauditør Albert Ferdinand von Bülow (1819-67). tilbage
[5] Jacobsens Sted: Brødregade 5 og 7 (over for præstegården i nr. 6), som købmand Steen Daniel Jacobsens svigerfar, købmand J.C. Møller (død 26.9.1874) havde ejet siden 1837. Ejendommene blev efter hans død solgt til Randers Aktie Tømmerhandel (skøde tinglyst 20.12.1875). tilbage
[6] Stedet østerude: iflg. folketællingen 1880 og Randers vejviser 1881 boede enkefru Kirstine Jacobsen Østergade 16, tæt ved Østerport. Ejendommen havde været i familien Møllers besiddelse siden 1814, seneste ejer var købmand J.C. Møller. tilbage
[7] Hedvig: Ane Hedvig Jacobsen, f. 1855, datter af købmand Steen Daniel Jacobsen og Kirstine, f. Møller. tilbage
[8] Bræstrups: Andreas Bredstrup, prokurator, kancelliraad, og hustru Marie Elisabeth f. Diechmann. tilbage
[9] Cornelia Høst: Cornelia Maria Høst, f. 31.8.1852, datter af godsforvalter Frederik Høst på Støvringgaard. tilbage