Ib Ostenfeld til Poul Carit Andersen
Sendt fra Vanløse. 15. april 1951

Vanløse, d. 15/4 51.

Hr. Forlagsboghandler Carit Andersen.

Min Moder, Fru E. Ostenfeld, f. Pontoppidan, har vist mig et Brev1, De har skrevet til hende angaaende hendes Broder Henrik P. Hun beder mig besvare det.

Saa vidt jeg forstaar fremsætter De Ønsket om at min Moder skriftligt skal meddele Dem nogle Træk om Broderen (der iøvrigt ikke er den yngste af de mange Søskende, det er min Moder). Dette lader sig ikke gøre, da min Moder paa Grund af en Øjenlidelse ikke for Tiden kan føre Pennen. Men ogsaa under andre Omstændigheder vilde hun foretrække, at De i Stedet aflagde hende et Besøg efter telefonisk Aftale og ved en Samtale skaffede Dem de Oplysninger, De har Brug for. Da min Moder er 83 Aar og ikke altid har det saa godt, at hun kan overkomme længere Besøg, vil hun bede Dem om i Forvejen at formulere […] de vigtigste Spørgsmaal […] min Moder […] har haft jævnlig Berøring med Henrik P. i hans yngre og i hans seneste Aar. […]

Deres ærbødige
Ib Ostenfeld.
Dr.med.

 
[1] Brev: se 7.4.1951. tilbage