Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hingsterhus pr. Hillerød. 28. oktober 1927

Niels Thorsens Skæbne

p.t. Hingsterhus Skovfogedbolig pr. Hillerød
den 28/10 27

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjertelig Tak for den Glæde, De har gjort mig ved at sende mig Deres Bog1, og ikke mindre hjertelig Tak for den Berigelse, det har været for mig at læse den.

Det tilkommer mig ikke at give noget, der kunde ligne en Værdsættelse, men jeg maa have Lov til at sige Dem, at Bogen først og fremmest har gjort saa stærkt Indtryk paa mig ved den Sandhed, hvormed De i Skildringen af Niels Thorsens Skæbne har forenet samfundsmæssig og dyb menneskelig Tragedie.

Og dertil endnu ét: saa fuldkomment har De under Deres altfor lange Tavshed bevaret Mesterskabet i Deres Kunst, at det bør tages som et lykkeligt Varsel for kommende Aar. Maatte De selv sikkert og overbevisende føle det saaledes.

Jeg forstaar, at meget beror paa, hvorledes det staar til med Deres og Deres kære Frues Helbred. Jeg sender Dem mine varmeste Ønsker om, at det maa lysne dermed. Meget har jeg tænkt paa Dem i den Tid, som er forløben siden den festlige 70aarsdag. Det havde ogsaa været min Hensigt at skrive 2 til Dem med Underretning om, at jeg – siden Begyndelsen af September – har slaaet mig ned i en Skovfogedbolig i Store Dyrehave (Hingsterhus pr.Hillerød). Min Kone har først brugt Kur for sin Gigtlidelse ovre i Viborg som Gæst hos vor Søn, og nu i København. Imidlertid bliver jeg her det meste af Vinteren. Det vilde have været en stor Skuffelse for mig, om De havde været i Fredensborg og ikke truffet mig dèr, og en meget stor Glæde, om Deres Vej faldt over til Sjælland, og De vilde besøge mig i Skovhuset.

Gid det maa staa vel til hos Dem og Deres kære Frue og Børnene. Af Hjertet siger jeg Dem Tak for Bogen, som tog mig fangen som intet andet, jeg har læst i de senere Aar. Og Tak for alt godt Venskab. Godt skulde det være igen at trykke Deres Haand.

Med mange, mange gode Hilsener til Dem og Deres Frue er jeg

Deres hengivne
Vilh. Østergaard

 
[1] Bog: Mands Himmerig, der udkom 22.10.1927. tilbage