Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Vesterbrogade 111. 28. januar 1916

Folkeudgave

p.t. Vesterbrogade 111. Kbhvn. V
den 28/1 16

Kære Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres kærkomne Besøg forleden. Det var saa hyggeligt at se Dem igen i Søruphuset, men desværre blev det jo denne Gang kun en altfor "fransk["] Visit, som jeg imidlertid haaber, De betydeligt vil forlænge, naar jeg atter er derude. Nu sidder jeg foreløbig her nogle Trapper op paa Vesterbrogade, hvilket ikke rigtig er efter min Smag; heldigvis har jeg Frederiksberg Have og Søndermarken tæt ved, hvad der dog altid er noget af et Surrogat, selv om det ingenlunde kan erstatte Sørup og Grønholt Hegn. –

I en Samtale igaar med Direktør Hegel berørtes 2 atter Spørgsmaalet om en stor Folkeudgave af et af Deres Skrifter. Direktør Hegel mente, at det burde blive enten "Lykke-Per" eller Trilogien "Det forjættede Land", ikke de smaa Romaner, idet Hensigten kun opnaaedes ved Udgivelsen af et enkelt af Deres Værker, som allerede paa Forhaand var gaaet ind i den almene Bevidsthed ogsaa hos den bredeste Læsekreds. Da Tanken jo ikke skal realiseres foreløbig – der begyndes forsøgsvis med Bergsøes "Fra Piazza del Popolo" – vil der jo være god Tid til at tage hele Spørgsmaalet under nærmere Overvejelse.

Iøvrigt har jeg intet nyt at meddele. Jeg ved, De tager sjelden til København, men skulde De komme herind en Dag, kunde vi saa ikke 3 mødes et Sted og slaa os lidt løs? En Eremit som undertegnede kan jo ogsaa trænge til en Gang imellem at løsne Beltet om sin graa Kutte!

I alt Fald siger jeg: paa snarest muligt Gensyn og sender Dem og Deres Frue de hjerteligste Hilsener fra

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

P.S.
Maa jeg i al Beskedenhed tillade mig at sende Dem vedlagte Særtryk.