Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
2. april 1909

indgyder mig dyb Respekt

2 April 1909

Forfatteren
Hr Henrik Pontoppidan!

Dette Brev har til Hensigt saavidt muligt at ændre det Indtryk, De kan have faaet af Paaskriften paa det Eksemplar af min nye Bog1, som jeg har sendt. Ved bagefter at komme til at tænke paa det fortryder det mig, at jeg ikke fandt bedre og mere passende Udtryk for de Følelser af Hengivenhed og Ærbødighed for Deres Kunst, som Tilsendelsen af Bogen dog var tænkt 2 at skulle være et ringe Tegn paa. Det er gaaet saaledes til: Paaskrifterne blev expederede af mig – ret maskinmæssigt – oppe paa Forlaget under temmelig megen Uro, og i min Pen sad endnu det "venligst" som kunde være berettiget paa den lille Pjece, der intet var uden en Slags Postkort.

Jeg vil imidlertid – ved nøjere Eftertanke – ikke have, at De skal beholde det forkerte Indtryk af min Stilling til Dem, som dette lille i denne Forbindelse ret intetsigende 3 Ord kunde give Dem. Hvorledes den end til enhver Tid maatte blive – polemisk eller ikke – saa vil De dog altid i vor moderne Litteratur være en af de faa Skikkelser, der indgyder mig dyb Respekt, og De har tillige som "Lykkeper"s Forfatter Krav paa min Taknemmelighed for et af hine stærke betydningsfulde og omfattende Kunstindtryk, som danner Mærkepunkter i Ens Aandsudvikling.

4 Skønt mit personlige Bekendtskab med Dem kun er saa kort, føler jeg mig dog overbevist om at mit Brev vil blive modtaget med venlig Forstaaelse, og at De – hvis jeg da ikke ligefrem faar Lejlighed til at rette Paaskriften – fremtidig vil læse noget andet og mere i den end de sparsomme Ord efter deres Lyd sædvanlig rummer.

Deres ærbødige
Harald Nielsen

 
[1] Bog: Harald Nielsen: Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger (1909). tilbage